Stort stöd för skyddad titel till undersköterskor

UNDERSKÖTERSKA. Förslaget om att skydda yrkestiteln undersköterska får brett stöd från kommuner, regioner, högskolor och fackförbund. Men Göteborgs stad påpekar att utredningen har räknat rejält fel på antalet personer som berörs av förslagen.

Fackförbundet Kommunal har sedan år 2016 drivit frågan om en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Det förslag som nu ligger på socialminister Lena Hallengrens (S) bord hur yrkestiteln ska regleras, som utredaren Harriet Wahlberg lämnade över i våras, är i stort sett bra. Det konstaterar fackförbundet i sitt remissvar till socialdepartementet.

Frågetecken kring validering

Stödet för en skyddad yrkestitel är stort och brett bland remissinstanserna. Det är positivt såväl för yrkesgruppen som för kvaliteten på vården. Men flera lyfter en viss oro för den omfattande processen med validering av kunskaperna hos dem arbetar som undersköterskor i dag, en stor grupp med mycket varierande yrkes- och utbildningsbakgrund. Kommunal skriver i sitt yttrande:

"Det ska vara enkelt och rättssäkert för enskilda att ansöka om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska."

Även Region Västerbotten lyfter frågan om validering och skriver att det inte är helt klarlagt i utredningen hur valideringen ska gå till. Regionen skriver i sitt yttrande:

"Det krävs en tydlig plan för hur, när och vem som ska utföra valideringen av redan yrkesverksamma undersköterskor under övergångsperioden."

Skolverket skriver att det kan komma att behövas ytterligare analyser kring såväl validerings- som utbildningsbehoven. En kritisk faktor för genomförandet är bristen på behöriga lärare inom vård- och omsorgsområdet, påpekar myndigheten.

Utredningen räknat rejält fel

Göteborgs stad är också för utredningens förslag, men kritiserar att utredningen enbart har fokus på äldreomsorg och hälso- och sjukvård, men missar funktionshinderperspektivet. I utredningen finns vare sig dagens situation för funktionshinderområdet med eller någon analys av konsekvenserna vid införandet av en skyddad underskötersketitel.

Enligt Göteborgs stad har utredningen räknat rejält fel på antalet undersköterskor, då man har missförstått statistiken över anställda inom funktionshinderområdet. Enligt Göteborgs stad finns det inte 180 000 undersköterskor, utan minst 60 000 till.

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning skriver i sitt yttrande att förslagen kommer höja kvaliteten på vården och göra yrket mer attraktivt. Men förbundet skriver att det saknas relevanta kurser för arbetet med personer med funktionsnedsättning. Riksförbundet Fub instämmer också i det problem utredningen pekat på med att många undersköterskor har bristande språkkunskaper och skriver:

"Vidare välkomnar Riksförbundet FUB att utredningen har uppmärksammat bl.a. det som förbundet framförde i tidigare remissvar om att det är viktigt att behärska det svenska språket framförallt när man möter personer med kognitiva funktionsnedsättningar." 

Beslutskedja: Reglering av yrket undersköterska

19/10
2017
20/10
2017
20/2
2019
29/4
2019
30/4
2019
12/6
2019
20/9
2019
20/9
2019
6/2
2020

Forrige artikel Nu ska vårdmomsen utredas Nu ska vårdmomsen utredas Næste artikel Nationellt råd ska lösa kompetensbrist inom vården Nationellt råd ska lösa kompetensbrist inom vården
Professor: Fel av Folkhälsomyndigheten att göra 70-åringar till riskgrupp

Professor: Fel av Folkhälsomyndigheten att göra 70-åringar till riskgrupp

ÅLDERISM. Delegationen för senior arbetskraft har nyss släppt rapporten "70 är det nya 50" om äldres hälsa. Enligt författaren Ingmar Skoog är Folkhälsomyndighetens underlag för bedömning av 70-åringar under coronakrisen undermåligt.

– Nästan som ett studentarbete, säger han till Altinget.

Fd testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

Fd testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

AVHOPP. Professor Harriet Wallberg fick inte det operativa utrymme hon hoppats på och var testkoordinator för covid-19 under endast tre veckor. Enligt Wallberg behöver Sverige börja testa alla med symptom och påbörja smittspårning igen.