Bättre tolktjänst för döva och dövblinda utreds – igen

UTREDNING. Trots flera utredningar fungerar tolktjänst för döva, hörselskadade och dövblinda fortfarande inte som den ska. Oklarheter kring finansiering och ansvar är en några av problemen och nu ska saken utredas igen.

Trots att tolktjänst för döva, hörselskadade och dövblinda utretts både 2011 och 2016 och att problem med finansiering och tillgång till tolkar är väl genomlyst, fungerar dagens tolktjänst fortfarande dåligt.

– Det råder ovisshet om ansvarsförhållanden och oklarheter om vilka kostnader det statliga bidraget för tolktjänst till regionerna är avsett att täcka. En svårighet som har uppmärksammats är möjligheterna att genom vardagstolkningen tillgodose de behov som finns i arbetslivet, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Regeringen har utsett Malin Ekman Aldén, gd för Myndigheten för delaktighet (MFD) till särskild utredare. Utredningen ska analysera de tidigare förslagen, samt ta fram en handlingsplan för en långsiktig utvecklingen av tolktjänsten. Utredningen ska även lämna nödvändiga författningsförslag.

Login