Stort bifall till OECD-rapporten

Förslagen från OECD om den svenska skolan välkomnas av merparten av företrädarna för skolan.

OECD vill öka läraryrkets attraktionskraft och elevernas motivation. Samtidigt måste styrningen av skolan bli tydligare. Altinget har pejlat reaktionerna på rapporten.

Många av de förslag som OECD kommer med, ligger väl i linje med frågor som Sveriges Skolledarförbund drivit länge. Vårt skolsystem har många styrkor och viktiga förutsättningar finns redan på plats. Trots detta får vi inte den utdelning på kunskapsresultaten som vi eftersträvar. Vi behöver ändra vårt grundläggande sätt att se och tro på, alla elevers möjligheter att klara skolan. Läraryrket måste bli ett teamarbete där lärare tar mer gemensamt ansvar för resultatutvecklingen.

Login