M: Ökad prioritet på digitalisering kan göra Norden världsledande

DEBATT. För att Norden ska kunna bli världsledande inom högre utbildning behövs att digitalisering prioriteras och Nordiska Ministerrådet behöver vara pådrivande, skriver Lars-Arne Staxäng (M).

Av: Lars-Arne Staxäng (M)

Riksdagsledamot i Sverige och ledamot i Kultur- och utbildningsutskottet i Nordiska rådet

Den konservativa gruppen föreslår att det Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att ge ett uppdrag till NordForsk att initiera ett permanent samarbete kring digitalisering inom högre och utbildning. Uppdraget bör även inkludera att skapa en arena för möte och interaktion mellan högre utbildning och den framväxande EdTech industrin i våra Nordiska länder.

Bakgrunden till förslaget

Den pågående digitaliseringen av ekonomi och samhälle är något som i hög utsträckning präglar vår tid. Tillgång till e-tjänster, både i privat och offentlig regi, förändrar hur människor kommunicerar och interagerar med varandra. De nordiska länderna ligger delvis långt fram i denna utveckling. Hos våra medborgare finns en hög digital kompetens och vi tillhör de i särklass med uppkopplade länderna i världen.

Nordiska universitet halkar efter

Våra nordiska stater och dess institutioner ligger dock inte lika långt fram. Inte minst gäller detta inom högre utbildning och forskning. Samtidigt som ledande universitet inte minst i USA och Asien har kommit långt när det gäller att ge utbildningar online, tillgängliggöra forskningsdata och arbeta digitalt med forskningssamarbeten mellan olika universitet och institutioner så halkar de nordiska universiteten efter.

Ny bransch växer fram

Ska Norden bli ledande inom högre utbildning och forskning så måste digitaliserings-frågorna prioriteras. De nordiska universiteten är små i en internationell jämförelse men tillsammans utgör de en viktig del av det internationella forskarsamhället. I de Nordiska länderna växer också en ny bransch fram nämligen det så kallade EdTech som bidrar med innovativa tekniska lösningar till utbildningsväsendet. I Norden behövs arenor där företag inom denna industri kan interagera och samarbeta med inte minst högre utbildning och forskning. 

Strukturer saknas

Det nordiska samarbetet inom högre utbildning och forskning genomförs inom ramen för NordForsk, som ligger under Nordiska Ministerrådet. NordForsk driver idag projekt som berör digitalisering, exempelvis genom Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI) men saknar strukturer för ett långsiktigt samarbete kring digitaliseringsfrågor. Ett uppdrag från Nordiska Ministerrådet skulle kunna ge grunden för ett sådant arbete.

Behövs långsiktigt arbete

Under sektorprogrammet ”Utbildning och forskning” under det finska ordförande-skapet i Nordiska Ministerrådet 2016 så lyftes digitalisering fram som ett av de prioriterade områdena. Resultatet av det arbetet bör utvärderas så att erfarenheterna därifrån kan lyftas in i ett långsiktigt arbete inom ramen för NordForsk.

Forrige artikel Lektor: Använd den kompetens som finns i landet Lektor: Använd den kompetens som finns i landet Næste artikel Lärarförbundet: Låt varje skola bestämma Lärarförbundet: Låt varje skola bestämma
Kommunutredningen: Akut brist på arbetskraft i kommunerna

Kommunutredningen: Akut brist på arbetskraft i kommunerna

KRIS. Den omtalade Kommunutredningen kom i onsdags och föreslår bland annat nedskrivna studielån för att lösa problemen med kompetensförsörjning. Alla partier uppges stötta förslaget eftersom "problemet växer".