Folkbildningsrådet: Inget fuskbygge – rikstäckande arena för kunskap

REPLIK. Vi accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning används felaktigt. Vi skärper nu villkoren för statsbidraget och utvecklar kontrollen av verksamheten. Regeringen har gett oss fortsatt förtroende, skriver Folkbildningsrådet.

Maria Graner
Generalsekreterare, Folkbildningsrådet


Folkbildningen är en unik resurs som ger människor tillgång till bildning och utbildning i hela landet. Mer än en miljon människor deltar varje år i studieförbundens verksamhet. Det här är inget fuskbygge som Magnus Ranstorp och hans kollegor hävdar i en debattartikel, det är en rikstäckande arena för möten, kunskap och bildning.

Folkbildningsrådet har i uppdrag att fördela statsbidrag till de tio studieförbunden. Vi följer upp och utvärderar hur bidragen används. Vi samarbetar här med Statistiska centralbyrån (SCB) som är statistikansvarig myndighet och som samlar in och sammanställer statistiken för studieförbunden.

Med hjälp av den offentliga statistiken kan vi se vilka grupper som deltar och vad man studerar. Det kan handla om studier i svenska med nyanlända, bokcirklar med seniorer eller studiecirklar om politik för personer med funktionsnedsättning. Det är omfattande statistik där vi redovisar både hur många som deltar totalt och uppdelat på unika deltagare, och eftersom vissa deltar i flera cirklar kan siffrorna se olika ut.

Vi skärper villkoren

Det är viktigt att statsbidragen till studieförbunden ska gå till verksamhet som bidrar till att stärka demokratin. Vi accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning används felaktigt eller för att motverka demokratin. Folkbildningsrådet skärper därför villkoren för statsbidraget och utvecklar kontrollen av verksamheten.

Oberoende granskning genomfördes

Varje år redovisar vi till regeringen hur statsbidragen har använts och hur folkbildningen bidrar till att utveckla samhället. Det omfattar även studieförbundet Ibn Rushd och deras folkbildningsverksamhet.

Vi har granskat Ibn Rushds verksamhet mer än någon annan folkbildningsverksamhet. Förra året lät vi genomföra en oberoende granskning av studieförbundet. Studien gjordes av Erik Amnå professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Han har tidigare bland annat varit huvudsekreterare i den parlamentariska Demokratiutredningen 1997–2000 och utrett förutsättningarna för en statligt organiserad utbildning för imamer i Sverige.

Kritiken tas på allvar

Det är vanligt att myndigheter och organisationer anlitar externa utredare som har kunskap om en viss sektor eller specifik fråga för att utreda eller granska en verksamhet. Det är en tillgång att Erik Amnå har en kunskap om och förståelse för folkbildningen som sektor.

Erik Amnå visade i sin rapport att statsbidraget till Ibn Rushd inte har använts på ett felaktigt sätt men att studieförbundet har ett antal svagheter som behöver åtgärdas. Vår bedömning är att Ibn Rushd tar den här kritiken på stort allvar och de har på vårt uppdrag tagit fram en åtgärdsplan. Vi kommer att fortsätta följa studieförbundets arbete.

Vi har fortsatt förtroende

Även Folkbildningsrådets roll och verksamhet har utretts och utvärderats vid flera tillfällen av bland andra Riksrevisionen, Statskontoret och flera statliga utredningar.

Regeringen har gett Folkbildningsrådet fortsatt förtroende att fördela och följa upp statsbidragen till folkbildningen.

Forrige artikel Replik: Obligatorisk förskola sliter upp barn från fungerande lösning Replik: Obligatorisk förskola sliter upp barn från fungerande lösning Næste artikel "Folkbildningsrådet vill ge sken av kontroll"
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.