Fler reformer om fjärrundervisning på gång

PEDAGOGIK. Regeringens förslag om fjärrundervisning vann när riksdagen beslutade. Men både regering och riksdag vill gå vidare med reformerna på detta område. 

Riksdagen beslutade att fjärrundervisningen endast bör vara möjlig i ett begränsat antal ämnen eller viss undervisning och att regeringen senare ska fatta beslut om vilka ämnen eller undervisning det handlar om.

Allianspartierna har skrivit en gemensam motion och i likhet med flera remissinstanser, däribland Umeå Universitet, SKL och Friskolornas riksförbund, anser de att en sådan restriktion är alltför begränsande. Om läraren är legitimerad ser de borgerliga partierna inga hinder till en mindre restriktiv hållning när det gäller vilka ämnen som ska kunna ske genom fjärrundervisning. Men motionen röstades ned i riskdagen. 

Däremot beslutade riksdagen att gå längre än förslagen i propositionen på några andra punkter. Det är att regeringen ska utreda hur de kommande lagändringarna påverkar huvudmännens incitament att anställa behöriga lärare. Utskottet vill också att regeringen särskilt följer upp den försöksverksamhet med fjärrundervisning som ska bedrivas och återkomma med en delrapport till riksdagen senast 2017. Dessutom anmodar riksdagen att tillsätta en utredning om att öka möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Riksdagen vill att  det utreds hur fjärrundervisning på entreprenad kan bli mer omfattande.

På dessa punkter finns det ingen konflikt gentemot regeringen. Utan regeringen håller med om det som utbildningsutskottet har föreslagit och som riksdagen har beslutat. Regeringen har diskuterat dessa frågor med utskottet. På grund av tidsnöd var detta inte med i propositionen utan det arbetet tar vid nu på Regeringskansliet. 

V ogillar entreprenad i skolan

Vänsterpartiet har en avvikande uppfattning om entreprenad i skolan och reserverade sig mot beslutet. "Fjärrundervisningen måste regleras tydligare och utökas. Modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål behöver utvecklas. Dock menar jag att detta inte görs bäst genom att man lägger ut ännu mer av skolans undervisning på entreprenad", skriver Daniel Riazat i Vänsterpartiets reservation.

Forrige artikel Regeringen vill lägga ut utbildning på entreprenad Regeringen vill lägga ut utbildning på entreprenad Næste artikel Planer på obligatoriskt gymnasium tonas ned Planer på obligatoriskt gymnasium tonas ned