Medborgerlig Samling: Transatlantisk länk fortsatt nyckel till EU:s säkerhet

DEBATT. Säkerhet i Europa skapas inte genom en militär EU-styrka, utan genom Nato-medlemskap, skriver Staffan Gunnarson, talesperson för EU-frågor, Medborgerlig Samling.

Av: Staffan Gunnarson, 
talesperson för EU-frågor, Medborgerlig Samling

Den Europeiska unionen har varit ett unikt fredsprojekt i historien. En roll som fortfarande är betydelsefull att spela för stabilitet och utveckling. Inte i första hand genom ett militärt försvar, utan genom kraven på demokrati som den enskilt mest avgörande faktorn i fredsskapande arbete mellan länder.

Isolerat EU-försvar inte tillräckligt

Som starka förespråkare av svenskt Nato-medlemskap anser Medborgerlig Samling att ett isolerat EU-försvar inte är tillräckligt. Någon rent militär, operativ EU-styrka tror vi därför inte på, annat än för gränsbevakning och patrullering på Medelhavet. Det senare dock av högst vitalt intresse för att den fria rörligheten inom EU ska vara möjlig. Utan kontroll av vem som passerar Europas gränser, har vi heller ingen kännedom om vilka som vistas här eller vilka avsikter de har. Utbyte av säkerhetsinformation måste naturligtvis också ske inom unionen, för att bevaka alla potentiella hot. Här finns även några av de största fördelarna med internationellt samarbete.

Gränsskydd

De frågor där EU har störst och viktigast roll att spela på försvars- och säkerhetsområdet är just att identifiera och följa upp risker på olika områden. Unionen måste effektivt kunna förhindra att man till exempel inom grupper av migranter släpper igenom individer utan giltigt ID, vilka kan vara dömda kriminella, krigsförbrytare eller har kopplingar till terrornätverk. Många asylsökare har även kunnat leva med multipla identiteter i flera länder, vilket försvårar kontroll av sådana som eventuellt är inblandade i kriminell eller annan hotfull verksamhet. Vi får aldrig underlätta deras rörelser och aktiviteter. Här behöver rutinerna skärpas och minimikrav ställas på alla medlemsländer att följa. Bland annat bör biometriska identifikationsverktyg införas snarast möjligt och asylansökningar utan giltiga ID-handlingar inte godtas direkt inom unionen.

Gränsskyddet är viktigt av en rad skäl. Idealet om fri rörlighet i EU kan inte gälla personer som vistas där illegalt och irreguljär migration är inte ett bra sätt att ta ansvar varken för befintliga medborgare och deras behov och intressen av bl a säkerhet eller för att välkomna migranterna själva. Att skapa samhällen där människor lever utanför lagen och våra sociala system ökar i sig riskerna på ett onödigt och olyckligt sätt. Skyddet är viktigt för att motverka smuggling av såväl människor, som narkotika och vapen. Även angående smittskyddet och för att undvika epidemier är god kontroll nödvändigt.

Sårbara samhällen

Ytterligare ett kritiskt område utgörs idag av internet, en grundstomme som vi tar för given i handel och kommunikation, men där våra samhällen är sårbara. Det är därför viktigt att EU har god beredskap mot cyberattacker, speciellt då många regeringar utanför EU aggressivt utvecklar sådan förmåga.

Ökat försvarssamarbete - men inte genom EU

Vi tror på ökat samarbete såväl i Norden som inom Europa i stort, men vi har inte någon tro på att något isolerat sådant arbete kan kompensera den transatlantiska länken och den starkare garanti denna utgör. Vi anser heller inte att tankar om att Sverige skulle kunna dra nytta av att ingå i en kärnvapenfri zon är realistiska. I en yttersta krissituation med Ryssland inblandat är enda effektiva avskräckningsmedlet tillgången till kärnvapen, för att onödiga äventyrligheter inte ska inledas. Särskilt om Brexit fullbordas kommer ett gemensamt EU-försvar ha svårt att förlita sig på sådana garantier. Nato är fortfarande lösningen på denna utmaning, även om EU skulle stärka sitt eget försvar med egna militära trupper. EU kan komplettera, men inte ersätta Nato på denna punkt.

 

Forrige artikel Wikström (L) vill att rådet kör över Tusk i flyktingfrågan Wikström (L) vill att rådet kör över Tusk i flyktingfrågan Næste artikel Federley: Stärkt EU- och internationellt samarbete krävs för att stärka cyberförsvaret Federley: Stärkt EU- och internationellt samarbete krävs för att stärka cyberförsvaret