Betänkande: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om biståndsram. Dessutom tillstyrker utskottet regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 7 för 2020 som uppgår till ca 46 miljarder kronor. Utskottet tillstyrker också Riksrevisionens förslag om medel för internationellt utvecklingssamarbete. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som framförs i motioner.

Övriga motionsförslag avstyrks. Utskottet hänvisar i flertalet av dessa frågor till pågående arbete.

I betänkandet finns 13 reservationer (M, SD, C, V, KD) och två särskilda yttranden (M, V). Ledamöterna från Moderaterna och Vänsterpartiet avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login