Betänkande: Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 6. Anslaget uppgår till ca 64,8 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i två motioner (M och SD). Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om beställningsbemyndiganden som innebär att riksdagen åtar sig att anvisa ca 92,6 miljarder kronor för betalningar som måste göras när de ekonomiska åtagandena infrias i framtiden samt om godkännande av investeringsplaner för vissa av Försvarsmaktens investeringar och för beredskapsinvesteringar hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utskottet tillstyrker ett bemyndigande till regeringen att under vissa förutsättningar exportera JAS 39 C/D genom att sälja eller hyra ut materiel samt ett bemyndigande

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login