UD får dubbla chefer i omorganisation

Regeringskansliets största departement, med cirka 2 700 anställda, organiserar om. Vid årsskiftet fick UD sex nya avdelningar och lika många chefer har tillsatts. 

Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Miranda Olsson

Det löpande arbetet på UD bedrivs i över 20 enheter, med ansvar för alltifrån EU-frågor, bistånd och representation. Nu ska dessa alltså organiseras i sex nya avdelningar: Euroatlantiska och säkerhetspolitiska avdelningen, globala avdelningen, avdelningen för handel och främjande, avdelningen för internationell utveckling, rättsavdelningen och avdelningen för verksamhetsstöd.

Enligt ett pressmeddelande sker förändringarna för att departementet ska kunna genomföra regeringens prioriteringar och möta utmaningarna med en förändrad omvärld. Målet är ”en ändamålsenlig organisation som på bästa sätt utnyttjar tillgängliga resurser”. 

I och med inrättandet av de sex nya avdelningarna har också lika många chefer tillsatts, varpå enhetscheferna nu lyder under en avdelningschef.

Euroatlantiska och säkerhetspolitiska avdelningen
Den nyinrättade avdelningen kommer ledas av Torbjörn Sohlström, ambassadör i London 2016–2021 och nu senast chef för Europaenheten. Avdelningen samlar nya Europa- och Nordamerikaenheten och säkerhetspolitiska enheten, enheten för Östeuropa och Centralasien, enheten för nedrustning och icke-spridning och Europakorrespondentenheten.

Biträdande avdelningschef blir Daniel Olsson, ställföreträdande chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten sedan 2019. Han har tidigare varit placerad vid ambassaden i Berlin och vid OSSE-delegationen i Wien.

Nya enheter

Utöver de nya avdelningarna sker förändringar även bland UD:s enheter, med justerade uppdrag och nya namn:

  • NY Enheten för multilaterala partnerskap (MP).
  • NY Enheten för utvecklingsbanker, hållbarhet och klimat (BK).
  • Europaenheten blir Europa- och Nordamerikaenheten (EUNA).
  • Enheten för Europeisk säkerhetspolitik ersätts med säkerhetspolitiska enheten (SP).
  • Asien- och Oceanienenheten blir Asien-, Oceanien- och Latinamerikaenheten (ASOL).

 

Globala avdelningen
Den globala avdelningen samlar Afrikaenheten, Asien- Oceanien och Latinamerikaenheten, Mellanöstern- och Nordafrikaenheten och enheten för FN-politik, konfliktfrågor och migration.

Avdelningen ska ledas av Dag Juhlin-Dannfelt som därmed lämnar som chef för enheten för främjande och hållbart företagande. Tidigare har Juhlin-Dannfelt bland annat varit ambassadör i Kuala Lumpur och i Riyadh.

Avdelningen för handel och främjande
Chef för den nyinrättade avdelningen för handel och främjande, med enheten för främjande och hållbart företagande och enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad, blir Per-Arne Hjelmborn, utrikesråd för handelsfrågor, och också han tidigare ambassadör i Kuala Lumpur, samt i Brasilia.

Avdelningen för internationell utveckling
Avdelningen för internationell utveckling samlar enheten för internationellt utvecklingssamarbete och de nya enheterna enheten för multilaterala partnerskap och enheten för utvecklingsbanker, hållbarhet och klimat.

Helen Eduards, i dag utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete, ska leda avdelningen. Hon har tidigare varit ambassadör i Wien och chef för EU-enheten. I början på 2000-talet var hon chef för statsrådsberedningens EU- och utrikespolitiska grupp på dåvarande statsminister Göran Perssons kansli.

Rättsavdelningen
Elinor Hammarskjöld, utrikesråd för politiska frågor på UD, blir avdelningschef för Rättsavdelningen. Hon har tidigare varit ambassadör i Tel Aviv och rättschef och personalchef på departementet.

Till rättsavdelningen hör protokollet, rättssekretariatet, enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt och enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden.

Avdelningen för verksamhetsstöd
Det blir UD:s expeditionschef Anna Hammargren som ska chefa över avdelningen för verksamhetsstöd. Tidigare har hon bland annat varit ambassadör i Ribat och chef för enheten för internationellt utvecklingssamarbete.

Till avdelningen hör ekonomienheten, fastighets- och logistikenheten, kansliet för stöd till mindre utlandsmyndigheter, personalenheten, planeringsstaben, regeltillsynen och säkerhetsenheten.

Nya enheter – och enhetschefer

Även bland departementets enheter sker vissa ändringar. Enheten för global agenda ersätts med enheten för utvecklingsbanker, hållbarhet och klimat och en enhet för multilaterala partnerskap som bland annat ska ansvara för flera av FN:s biståndsorganisationer (UNDP, Unicef, UNFPA, UNAID) och arbeta med det humanitära biståndet, hälsofrågor samt demokrati & utveckling.

Enligt UD:s presstjänst väntas den nya organisationen inte föranleda fler rekryteringar, eller större omflyttningar: ”UD är emellertid en rotationsorganisation där en lång rad tjänster utlyses och tillsättes varje år”, skriver departementet i ett mejl till Altinget.

Omorganisationen innebär dock att också flera av enheterna får nytt ledarskap, när flera enhetschefer tar ett steg upp i organisationen.

  • Veronika Wand Danielsson blir tillförordnad enhetschef för Europa- och Nordamerikaenheten.
  • Jessica Olausson blir tillförordnad enhetschef för enheten för FN-politik, konfliktfrågor och migration.
  • Carl Skau blir tillförordnad enhetschef för multilaterala partnerskap.
  • Anna Ferry, biträdande enhetschef, blir tillförordnad enhetschef för enheten för främjande och hållbart företagande.
  • Sigrun Rawet blir enhetschef för enheten för utvecklingsbanker, hållbarhet och klimat.
Nämnda personer

Torbjörn Sohlström

Chef för euroatlantiska och säkerhetspolitiska avdelningen, utrikesdepartementet

Per-Arne Hjelmborn

Chef för avdelningen för handel och främjande, utrikesdepartementet
Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 1993)

Anna Hammargren

Chef på utrikesdepartementets avdelning för verksamhetsstöd
Statsvetenskap (Stockholms uni., 1989)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00