Tung kritik mot diskriminering av utländska jägare

JAKT. Regeringens planer på att begränsa fjälljakten för jägare från andra EU-länder möter motstånd. Två tunga instanser tvivlar på att förslaget går ihop med EU:s grundlag.

Både Justitiekanslern och Kommerskollegium anser att de ändringar i rennäringsförordningen som regeringen planerar är otydliga. Och bedömningen är att de strider mot de EU-regler som innebär att ingen får diskrimineras på grund av nationalitet och att den fria rörligheten för tjänster inte får hindras.

I den promemoria om ändringar i rennäringsförordningen som har varit ute på remiss föreslås att bara den som är bosatt i Sverige får jaga på statlig mark ovan odlingsgränsen och att det också ska gälla de EU- och EES-medborgare som har en ”nära anknytning till Sverige”. Detta är en lösning som påminner om den som gäller i Danmark.

Men Justitiekansler Anna Skarhed ser flera problem med förslaget. Den lösning som näringsdepartementet har lagt fram är otydlig och innebär att de jägare som bor utomlands kommer att diskrimineras, skriver Justitiekanslern i sitt remissvar. JK ifrågasätter starkt om ändringen i rennäringsförordningen är förenlig med reglerna i EU:s grundlag, Lissabonfördraget, om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet och förbud att hindra den fria rörligheten för tjänster.

Login