Transport till sjöss får nya regler

SJÖFART. Det finns mycket som talar för att Sverige ska införa modernare regler för godstransporter till sjöss, anser regeringen. En utredare får i uppgift att granska om Sverige ska ansluta sig till de så kallade Rotterdamreglerna.

Enligt regeringens direktiv har den internationella konventionen, Rotterdamreglerna, flera fördelar och kan bidra till en enhetlig internationell reglering för godstransporter till sjöss. Bland annat förenklas hanteringen av olika transportdokument och dessutom omfattas även landtransporter som ansluter till en godstransport till sjöss.

Utredaren ska granska om Sverige ska ansluta sig till konventionen, när det i så fall ska ske och vilka svenska regler som behöver förändras.

I uppdraget ingår även att ta fram förslag om hur reglerna för inrikes godstransporter till sjöss ska utformas.  Om Rotterdamreglerna införs behövs en ändring då transporterna ska regleras på samma sätt oavsett om det gäller inrikes eller internationella sjötransporter, anser regeringen.

Login