Tillitsdelegationen: Ny utbildning för statsanställda ska öka förtroendet

DEBATT. För att kunna styra med tillit behöver medarbetarna vara rustade med både kompetens och förmåga. En gemensam utbildning för de som arbetar i statsförvaltningen kan bidra till att öka medborgarnas förtroende. Det skriver Tillitsdelegationen som i dag, onsdag, lämnar över sitt slutbetänkande till regeringen.

Varje dag går över 260 000 anställda i statliga myndigheter och domstolar till sina jobb för att bidra till att skapa nytta för medborgarna. För att åstadkomma goda resultat och behålla medborgarnas höga förtroende för statsförvaltningen behöver alla som arbetar i myndigheterna vara väl rustade och ha en arbetsmiljö som de trivs i. Det gäller både i kristider och för att möta framtida utmaningar. Därför behöver den svenska statsförvaltningen fortsätta att utvecklas.

En utbildning för ökat förtroende

I dag lämnar Tillitsdelegationen över sitt slutbetänkande till regeringen med förslag om en gemensam utbildning inom statsförvaltningen. I och med det avslutar delegationen sitt arbete med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor efter fyra år.

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt till nytta för medborgarna. För att kunna styra och leda med tillit behöver dock medarbetarna vara rustade med både kompetens och förmåga. En gemensam utbildning för de som arbetar i statsförvaltningen kan bidra till att stärka medarbetarna i dessa avseenden.

Utbildningen kan även möta en del av den kritik som Justitieombudsmannen (JO) har uppmärksammat om brister i tillämpningen av vissa delar av det grundläggande regelverk som styr svensk förvaltning. Dessutom ser en majoritet av myndigheterna behov av en gemensam utbildning.

Medarbetare i demokratins tjänst

Syftet med utbildningen är att medarbetare och chefer ska stärka sin förmåga att hantera den särskilda roll som följer av att arbeta inom statsförvaltningen. De ska också öka sin kunskap om de grundläggande rättsregler som gäller i statsförvaltningen och som är centrala för vår demokrati. Det handlar bland annat om bestämmelser i regeringsformen och om bestämmelser om tryck- och yttrandefrihet samt om allmänna handlingars offentlighet och sekretess. Utbildningen ska också bidra till att skapa ökad samsyn om de grundläggande värden som gäller, öka förståelsen för det gemensamma uppdraget och stärka den gemensamma identiteten bland de som arbetar i statsförvaltningen.

För att utbildningen ska ge resultat, vara stabil över tid och bidra till ett ökat förtroende för statsförvaltningen föreslår Tillitsdelegationen en ny lag som ska omfatta alla som arbetar i våra statliga myndigheter och domstolar. Utbildningen är 10 timmar lång och ger medarbetare och chefer från olika myndigheter möjligheter att träffas och diskutera dilemman som de kan ställas inför i sitt arbete. Myndigheterna har sedan ett stort ansvar för medarbetarnas fortbildning. På så sätt kan utbildningen bidra till trygga och kompetenta medarbetare som verkar i demokratins tjänst.

Våra tidigare förslag

Tillitsdelegationen har haft i uppdrag att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning inom de statliga myndigheterna, kommunerna och regionerna. I likhet med den gemensamma utbildningen har syftet med det arbetet varit att nå bättre resultat och öka förtroendet för den svenska förvaltningen. 

De utmaningar som den tillitsbaserade styrningen och ledningen ska komma åt är väl kända sedan tidigare. Det handlar till exempel om bristande medborgarfokus i den offentliga förvaltningen, frånvaro av helhetsperspektiv, detaljstyrning, kortsiktig och ryckig styrning, bristande stöd till medarbetarna samt uppföljning och utvärdering som leder till onödig administration. Dessa problem har Tillitsdelegationen beskrivit i flera betänkanden och de är sedan länge uppmärksammade i forskningen.

Sätt medborgaren i fokus

Tillitsbaserad styrning och ledning är ett förhållningssätt eller en inriktning – inte ett färdigt koncept eller en specifik metod för styrning. Som stöd för arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning har Tillitsdelegationen tagit fram åtta vägledande principer. Några exempel på vad de handlar om är:

 • tillit, det vill säga att sträva efter att utgångspunkten ska vara att lita på dem du samarbetar med och ha positiva förväntningar
 • medborgarfokus, det vill säga att sätta medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försöka förstå vad medborgaren sätter värde på
 • handlingsutrymme, det vill säga att delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men också vara tydlig med vem som har mandat att göra vad och skapa goda förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag.

Övriga principer som vi har tagit fram handlar om helhetssyn, stöd, kunskap, öppenhet och långsiktighet.

Tillit kan ge bättre resultat

Alla medarbetare i de statliga myndigheterna har en viktig roll för att bidra till att stärka förtroendet för statsförvaltningen. Tillitsreformen, som regeringen lanserade 2016, bygger på idén om att ökad tillit i styrningen och ledningen av en verksamhet förbättrar medarbetarnas förutsättningar att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Dessa idéer härstammar från den internationella och nationella forskningen om betydelsen av tillit i samhällen och organisationer. Om till exempel handläggare, poliser och chefer i de statliga myndigheterna får använda sitt professionella omdöme leder det till bättre resultat, större nytta för medborgarna och ett högre förtroende för den offentliga förvaltningen.

Vi har under de fyra åren träffat ett stort antal myndigheter, kommuner och regioner samt följt olika försöksverksamheter tillsammans med forskare. Många menar att tillitsbaserad styrning och ledning kan bidra till att utveckla vår offentliga verksamhet och att det är en nödvändig väg att gå för att bättre ta tillvara och behålla kompetens.

Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning har kommit olika långt, men vi ser många vinster i form av bättre tjänster och service utifrån medborgarnas efterfrågan. Det gäller till exempel ett ökat barnperspektiv i tillsynsverksamheten hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kortare handläggningstider i Polisens verksamhet. Vi ser också ett större handlingsutrymme och ökad motivation bland medarbetarna inom Pensionsmyndigheten.

Krävs fortsatt utveckling

Tillitsdelegationen menar att statsförvaltningen behöver fortsätta att utvecklas med fokus på medborgarna, ledarskapet och medledarskapet, helhetsperspektivet, styrningen, uppföljningen, dialogen och det kollegiala lärandet. Dessa områden omfattar alla myndigheter, inklusive Regeringskansliet.

När vi nu avslutar vårt arbete vill vi trycka på vikten av att Tillitsdelegationens samlade arbete tas vidare av regeringen och av myndigheterna. Det gäller både förslaget om den gemensamma utbildningen inom statsförvaltningen, som vi överlämnar till regeringen i dag, och de förslag som vi har lämnat tidigare om ett fortsatt stöd till myndigheterna för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning.

Dessa förslag behöver förverkligas för att öka medarbetarnas möjligheter att använda sitt professionella omdöme, skapa större nytta och resultat för medborgarna samt upprätthålla och ytterligare stärka förtroendet för den svenska statsförvaltningen. Det är avgörande för att statsförvaltningen ska kunna ta sig an framtida utmaningar och bidra till att bevara en stabil demokrati.


Christina Forsberg
Ordförande, Tillitsdelegationen och generaldirektör, CSN
Shirin Ahlbäck Öberg
Delegat, Tillitsdelegationen och docent i statskunskap, Uppsala universitet
Rikard Jermsten
Delegat, Tillitsdelegationen och generaldirektör, Konkurrensverket
Anna Pauloff
Huvudsekreterare, Tillitsdelegationen
Pernilla Fexdal
Utredningssekreterare, Tillitsdelegationen
Mattias Fogelgren
Utredningssekreterare, Tillitsdelegationen
Karin Hååg
Utredningssekreterare, Tillitsdelegationen
Ola Norbäck
Utredningssekreterare, Tillitsdelegationen
Emma Sterky
Utredningssekreterare, Tillitsdelegationen
Karin Brandqvist Sundblad
Utredningssekreterare, Tillitsdelegationen

Beslutskedja: Tillit i styrningen

21/6
2016
21/6
2016
12/9
2016
15/6
2017
12/12
2017
12/4
2018
14/6
2018
14/6
2018
14/6
2018
5/9
2018
31/10
2018
2/10
2019
10/10
2019
25/10
2019
24/4
2020
24/6
2020
24/6
2020
15/4
2021

Forrige artikel KD: Ingen företrädde äldreomsorgen i januaripartiernas förhandlingsrum KD: Ingen företrädde äldreomsorgen i januaripartiernas förhandlingsrum Næste artikel Debatt: Djupare insyn i tyska hjälpinsatser kan löna sig för Sverige Debatt: Djupare insyn i tyska hjälpinsatser kan löna sig för Sverige
 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Kosmetika på en ansvarsbefriad statsbyråkrati.

  Myndigheterna har alltmer börjat strunta i gällande riksdagsbeslut och övergått från att följa gällande lagar och förordningar och börjat följa regler som de själva hittar på. De reglerna saknar demokratisk förankring. Myndigheternas agerande blir inte mer rätt för att det döljs av kosmetika. Inför tjänsteansvar och sanktioner för den som bryter. Skriv tydliga riksdagsbeslut, lagar och förordningar. Det är vad som behövs, inte kosmetika som inte förpliktigar till någonting.

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Delegationen bör börja utbildningen uppifrån dvs med regeringen.

  Totalt kaos kännetecknar nu myndighetsutövningen när det gäller skyddet av skogen. Det beror på att ingen vet säkert vilka beslut Riksdagen fattat, att regeringen vägrar svara myndigheterna när de begär klarläggande av regeringsbeslut. Myndigheterna gör därefter egna tolkningar som får de närmast berörda att protestera. Medborgarna blir tvungna att försvara sina grundläggande fri- och rättigheter i domstol. Myndigheterna, i det här fallet Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen , hävdar att de gör rätt som ifrågasätter våra grundläggande fri- och rättigheter trots att de förlorat varenda fråga i varenda instans. De ämnar göra det igen.
  Kan "Tillitsdelegationen" komma med ett råd till Regeringen och myndigheterna?

Så ser finansmarknadsministerns nya stab ut

Så ser finansmarknadsministerns nya stab ut

LAGBYGGE. Åsa Lindhagen (MP) har nyligen bytt departement och ska nu ansvara för finansmarknadsfrågor. Till sin hjälp har hon en rutinerad statssekreterare och tre politiskt sakkunniga.