SOU: Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn" till finansdepartementet.

Tillitsdelegationen har i dag överlämnat sitt huvudbetänkande till regeringen. Delegationen har i uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, kommuner och landsting, inom ramen för de befintliga regelverken, kan utvecklas för att i större omfattning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet, för att därigenom bidra till större kvalitet för medborgare och företag. Uppdraget är också att främja att utvecklingsarbete påbörjas i kommuner, landsting och hos berörda myndigheter. 

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login