Sjukvården ska ta mer ansvar för sjukskrivna

SOCIALT. Sjukskrivningsfrågor måste få högre prioritet inom hälso- och sjukvården och Socialstyrelsen behöver få mer resurser till sitt stöd. Det föreslås i den omfattade socialförsäkringsutredningen.

Eftersom läkaren ofta är den första kontakten med den sjukskrivne blir sjukvården en av nyckelaktörerna. Hälso- och sjukvården ska därför arbeta mer aktivt med tidiga insatser för att få ut sjukskrivna i arbete så fort som möjligt, föreslår kommittén bakom socialförsäkringsutredningen.  

I dag finns dock inga klara rekommendationer när en läkare ska signalera att det behövs mer samordnade insatser för att inte riskera en långtidssjukskrivning. Många läkare anser sig ha stort behov av kompetensutveckling när det gäller just försäkringsmedicin. I utredningen föreslås därför att exempelvis läkare inom den egna verksamheten ska ha ett uppdrag inom sjukskrivningsfrågor med ett klart fokus på hur patienterna ska återgå till arbetet.  

Ambitionen är också att löpande utvärdera vilka insatser som hjälper till att motverka långtidssjukskrivning. Analys och utvärdering ska även identifiera vilka patienter som löper störst risk.

Login