Regeringen går emot riksdagen om viltkameror

JAKT. Regeringen tar inte bort tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt, trots att riksdagen har begärt det. Människors personliga integritet i skog och mark väger tyngre än en effektivisering av vildsvinsjakten.

För ett drygt år sedan uppmanade en enig riksdag regeringen att göra det lättare att kameraövervaka vildsvin och annat vilt för att underlätta jakten. Detta genom att ersätta kravet på tillstånd för kameror ute i skog och mark med en anmälningsplikt.

Men regeringen går inte riksdagen till mötes. Det framgår av ett lagförslag som regeringen har lämnat över för granskning till juristerna i Lagrådet. Integritetsfrågorna för människor som rör sig i skog och mark väger tyngre än behovet att effektivisera bland annat vildsvinsjakten.

"När det gäller intresset av kameraövervakning kan det konstateras att syftet med övervakning av viltåtlar, till skillnad från vad som generellt är fallet i kameraövervakningslagen, varken är brottsbekämpning eller
förebyggande av olyckor. Övervakningen sker inte heller i syfte att övervaka personer.", skriver regeringen i lagrådsremissen.

Login