Höjt straff för otillåten flygfotografering

PROPOSITION. Regeringen har lagt fram ett förslag på en ny lag som ska skydda geografisk information som har betydelse för totalförsvaret.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag som ska ersätta lagen om skydd för landskapsinformation. Den nya lagen, lagen om skydd för geografisk information, ska fylla samma funktion som den gamla men medför flera lättnader, bland annat vad gäller sjömätning.

Lagens syfte är att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret. Straffet för ”otillåten fotografering eller liknande registrering från luftfartyg” höjs. Enligt nuvarande lagstiftning är straffet böter eller fängelse i högst sex månader, det ändras nu till böter eller fängelse i höst ett år.

Login