V: Åtgärderna räcker inte för att nå våra miljömål

DEBATT. Sverige har inte hållbarhet i varken skogsbruket, jordbruket eller i nyttjandet av våra hav. Inför nästa år kommer Vänsterpartiet fortsätta att kämpa för levande skogar, ett rikt odlingslandskap och hav i balans, skriver Elin Segerlind (V).

Elin Segerlind (V)
Riksdagsledamot och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson


Världen, och Sverige, är mitt i ett klimatnödläge. Vänsterpartiet driver på för en hållbar och klimatsmart miljö- och jordbrukspolitik för framtiden, så även under riksåret som gått. Regeringen gör långt ifrån tillräckligt, vilket också märktes i den klimathandlingsplan som regeringen lade fram tidigare i år. Vi behöver öka klimat- och miljöarbetet genom åtgärder och styrmedel som är inriktade på att våra näringar bedrivs hållbart.

Klarar inte Levande skogar

Skogen är avgörande för att bromsa klimatförändringarna och hejda utarmningen av biologisk mångfald. Vänsterpartiets utgångspunkt är att vi behöver skog som en del av omställningen, till exempel för ökat byggande i trä, och som en del i kolinlagringen, men att det aldrig får ske till priset att skogens biologiska mångfald går förlorad. Det gäller både i Sverige och i resten av världen. Människan är beroende av naturens ekosystems och om vi slår ut dem med ett oaktsamt skogsbruk eller om vi misslyckas med att bromsa klimatförändringarna så kommer den stora utrotningen av arter också leda till att vi inte klarar ett fortsatt mänskligt liv på jorden.

Med dagens styrmedel når Sverige bara ett av 16 miljömål till 2020 enligt Naturvårdsverket. Ett mål vi inte når är Levande skogar. Vi måste ha långsiktiga åtgärder och styrmedel som gör att vi skyddar en större andel skog, återigen inventerar nyckelbiotoper och skapar förutsättningar för skogsägare att i större utsträckning fortsätta vara en del av ett hållbart skogsbruk. Det är också viktigt att vi tar vårt ansvar för den skövling av regnskog som sker i bland annat Brasilien och exempelvis inte köper in varor därifrån som bidragit till skogsskövlingen.

Jordbruksstödet når för få

Jordbruket är självklart en annan viktig del av arbetet. Både nationellt och på EU-nivå lyfter vi fram behovet av att övergå från storskaligt jordbruk till mer lokalt, småskaligt och ekologiskt jordbruk. I dag går en stor del av jordbruksstödet till ett fåtal aktörer, medan andra kämpar för att få sitt jordbruk att gå runt. Den centraliseringen är också en av orsakerna till att Sverige har så låg självförsörjningsgrad. Ett mål om att vara självförsörjande till 80 procent kan inte nås om nästan allt jordbruksstöd går till några få stora industrigårdar i Tyskland.

För att stärka ett hållbart nationellt jordbruk har vi i Vänsterpartiet föreslagit ökat ekonomiskt stöd för betesmarker, ekologisk odling och växtbaserad mat, vilket vi inte har fått stöd för från regeringen.

Djurskyddsperspektivet är alltid viktigt för oss, därför är det bland annat viktigt att jordbruket utformas så att man kan hålla kvar beteskravet, att kycklingar inte lever tätt samman på små ytor utan har möjlighet att röra sig fritt och att djurtransporterna fortsätter minska i båda tid och antal. 

Låg vilja att agera för hav

Från skog till jord och vidare till havet. De marina frågorna har varit mycket angelägna under året och fiskefrågorna har getts särskilt utrymme. Att våra hav som ekosystem inte mår bra är ingen nyhet, viljan att agera utifrån detta är däremot slående låg i allmänhet och hos regeringen i synnerhet. Vänsterpartiet har under året drivit på för att vi ska rädda våra hav med åtgärder mot övergödning och alltför stor exploatering.

I fisket vill vi att man utgår från försiktighetsprincipen. När forskare varnar för att sillen i Östersjön snart är på väg mot samma öde som torsken borde det vara anledning till stor oro. Vi har presenterat förslag som att flytta ut trålgränsen, att be ICES att komma med rekommendationer på de olika lekbestånden i Östersjön och att se över fördelningen av kvoter mellan fiskare – inget av detta och väldigt lite annat är regeringen beredda att göra.

Vi fortsätter kämpa

Sverige har inte hållbarhet i varken skogsbruket, jordbruket eller i nyttjandet av våra hav. Det speglar därför den dystra bilden i arbetet för att nå våra miljömål. De styrmedel och åtgärder som finns räcker inte för att vi ska uppnå det. Inför nästa år kommer vi fortsätta att kämpa för levande skogar, ett rikt odlingslandskap och hav i balans genom fortsatta förslag för att våra näringar ska bedrivas ekologiskt hållbart.

Forrige artikel Skogsstyrelsen: Hur ser Mellanskog på sektorsansvaret? Skogsstyrelsen: Hur ser Mellanskog på sektorsansvaret? Næste artikel "Skogsbranschen måste börjar ta sitt producentansvar på allvar"
 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Statliga myndigheter driver på utarmningen

  Rationaliseringen inom jordbruket är till stor del ett resultat av beslut i regering och riksdag och verkställt av jordbruksverket. Nu har detaljstyrningen gått så långt att jordbruksverket och länsstyrelserna inte längre kan administrera de egna reglerna och betala ut stöd i tid. Minska regelkrånglet och fördela om administrativa systemkostnader till stöd till jordbrukarna.

  Utarmningen av skogen är ett resultat av politisk styrning dels genom 1979 års skogspolitik och därefter den reglerade älgjakten . Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas älgförvaltning kostar skogsägare och skattebetalare 15-20 miljarder årligen i förstörd skog, sjukvårdskostnader mm. Därtill kommer den framtvingade förgraningen av skogen. Nu håller Länsstyrelsen i Västra Götaland på att, med sin viltförvaltning, förstöra en av våra tidigare vanligaste skogsekosystem, tallskogen, i sådan omfattning att Skogsstyrelsen har börjat förbjuda avverkning av äldre tallskog. Total oreda i statsbyråkratin.
  Ansvarig är miljöministern, landsbygdsministern och regeringen som vägrar samordna myndighetsutövningen mot de mål riksdagen beslutat. Det påminner om regeringens handfallenhet i coronapandemin, oförmåga att ta tag i olika myndigheter och samordna offentliga insatser.

  En starkt bidragande orsak till kaoset inom skogspolitiken är att miljöministern och regeringen valt att vägra göra klarlägganden och fatta politiska beslut för att på så sätt politisera myndigheterna.
  Ett exempel är miljöminister Lövins vägran att svara på begäran från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om klarläggande av hur EUs artskyddsförordning skall implementeras. Genom att vägra svara skapas ett kaos som myndigheterna utnyttjas för att börja konfiskera privat skog. Efter omfattande protester i 4 år har regeringen nu gått med på att tillsätta en utredning. Att miljöministern kan uppträda på detta sätt trots påstötningar i Riksdagen beror på att riksdagsledamöter som Elin Segerlind inte sätter hårt mot hårt och väcker misstroendevotum mot en minister som vägrar svara på berättigade frågor från myndigheterna och Riksdagen. Väck misstroendevotum istället för att författa debattartiklar. Jag tror att Du skulle få starkt stöd i Riksdagen med anledning av det kaos miljöminister Lövin avsiktligt har ställt till med.

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

ETS. Regeringens och myndigheternas lobbyförsök räckte inte till, statliga järnmalmsjätten LKAB åker på ännu en nitlott i kampen om fria utsläppsrätter.
"Men det påverkar fortsatt inte våra omställningsplaner" säger LKAB:s Stefan Savonen.