Debatt

V: Åtgärderna räcker inte för att nå våra miljömål

DEBATT. Sverige har inte hållbarhet i varken skogsbruket, jordbruket eller i nyttjandet av våra hav. Inför nästa år kommer Vänsterpartiet fortsätta att kämpa för levande skogar, ett rikt odlingslandskap och hav i balans, skriver Elin Segerlind (V).

För ett stärkt hållbart jordbruk har vi föreslagit ökat ekonomiskt stöd för betesmarker, ekologisk odling och växtbaserad mat, vilket vi inte har fått stöd för från regeringen, skriver debattören. 
För ett stärkt hållbart jordbruk har vi föreslagit ökat ekonomiskt stöd för betesmarker, ekologisk odling och växtbaserad mat, vilket vi inte har fått stöd för från regeringen, skriver debattören. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Elin Segerlind (V)
Riksdagsledamot och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson


Världen, och Sverige, är mitt i ett klimatnödläge. Vänsterpartiet driver på för en hållbar och klimatsmart miljö- och jordbrukspolitik för framtiden, så även under riksåret som gått. Regeringen gör långt ifrån tillräckligt, vilket också märktes i den klimathandlingsplan som regeringen lade fram tidigare i år. Vi behöver öka klimat- och miljöarbetet genom åtgärder och styrmedel som är inriktade på att våra näringar bedrivs hållbart.

Klarar inte Levande skogar

Skogen är avgörande för att bromsa klimatförändringarna och hejda utarmningen av biologisk mångfald. Vänsterpartiets utgångspunkt är att vi behöver skog som en del av omställningen, till exempel för ökat byggande i trä, och som en del i kolinlagringen, men att det aldrig får ske till priset att skogens biologiska mångfald går förlorad. Det gäller både i Sverige och i resten av världen. Människan är beroende av naturens ekosystems och om vi slår ut dem med ett oaktsamt skogsbruk eller om vi misslyckas med att bromsa klimatförändringarna så kommer den stora utrotningen av arter också leda till att vi inte klarar ett fortsatt mänskligt liv på jorden.

Med dagens styrmedel når Sverige bara ett av 16 miljömål till 2020 enligt Naturvårdsverket. Ett mål vi inte når är Levande skogar. Vi måste ha långsiktiga åtgärder och styrmedel som gör att vi skyddar en större andel skog, återigen inventerar nyckelbiotoper och skapar förutsättningar för skogsägare att i större utsträckning fortsätta vara en del av ett hållbart skogsbruk. Det är också viktigt att vi tar vårt ansvar för den skövling av regnskog som sker i bland annat Brasilien och exempelvis inte köper in varor därifrån som bidragit till skogsskövlingen.

Jordbruksstödet når för få

Jordbruket är självklart en annan viktig del av arbetet. Både nationellt och på EU-nivå lyfter vi fram behovet av att övergå från storskaligt jordbruk till mer lokalt, småskaligt och ekologiskt jordbruk. I dag går en stor del av jordbruksstödet till ett fåtal aktörer, medan andra kämpar för att få sitt jordbruk att gå runt. Den centraliseringen är också en av orsakerna till att Sverige har så låg självförsörjningsgrad. Ett mål om att vara självförsörjande till 80 procent kan inte nås om nästan allt jordbruksstöd går till några få stora industrigårdar i Tyskland.

Att våra hav som ekosystem inte mår bra är ingen nyhet, viljan att agera utifrån detta är däremot slående låg i allmänhet och hos regeringen i synnerhet.

Elin Segerlind (V), Riksdagsledamot och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

För att stärka ett hållbart nationellt jordbruk har vi i Vänsterpartiet föreslagit ökat ekonomiskt stöd för betesmarker, ekologisk odling och växtbaserad mat, vilket vi inte har fått stöd för från regeringen.

Djurskyddsperspektivet är alltid viktigt för oss, därför är det bland annat viktigt att jordbruket utformas så att man kan hålla kvar beteskravet, att kycklingar inte lever tätt samman på små ytor utan har möjlighet att röra sig fritt och att djurtransporterna fortsätter minska i båda tid och antal. 

Låg vilja att agera för hav

Från skog till jord och vidare till havet. De marina frågorna har varit mycket angelägna under året och fiskefrågorna har getts särskilt utrymme. Att våra hav som ekosystem inte mår bra är ingen nyhet, viljan att agera utifrån detta är däremot slående låg i allmänhet och hos regeringen i synnerhet. Vänsterpartiet har under året drivit på för att vi ska rädda våra hav med åtgärder mot övergödning och alltför stor exploatering.

I fisket vill vi att man utgår från försiktighetsprincipen. När forskare varnar för att sillen i Östersjön snart är på väg mot samma öde som torsken borde det vara anledning till stor oro. Vi har presenterat förslag som att flytta ut trålgränsen, att be ICES att komma med rekommendationer på de olika lekbestånden i Östersjön och att se över fördelningen av kvoter mellan fiskare – inget av detta och väldigt lite annat är regeringen beredda att göra.

Vi fortsätter kämpa

Sverige har inte hållbarhet i varken skogsbruket, jordbruket eller i nyttjandet av våra hav. Det speglar därför den dystra bilden i arbetet för att nå våra miljömål. De styrmedel och åtgärder som finns räcker inte för att vi ska uppnå det. Inför nästa år kommer vi fortsätta att kämpa för levande skogar, ett rikt odlingslandskap och hav i balans genom fortsatta förslag för att våra näringar ska bedrivas ekologiskt hållbart.

Nämnda personer

Elin Segerlind

Kommunikatör Wargön Innovation

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget