Utredningen vill avveckla vissa granskogar

SKOGSUTREDNINGEN. Snabbväxande granskogar på sentida åkermarker bör kunna avvecklas enkelt och snabbt. Det anser Skogsutredningen som tycker skogarna ska undantas från både kravet på avverkningsanmälan och slutavverkningsålder.

Skogsutredningen föreslår att Skogsstyrelsen ska få i uppdrag att se över skogsvårdslagens bestämmelser om bland annat lägsta ålder på skogen för föryngringsavverkning och tillämpningen av begreppet brukningsenhet. Syftet är att se till att reglerna är ändamålsenliga, det vill säga i linje med dagens skogsbruk.

Men vad gäller en viss typ av skog – tidigare jordbruksmarker som planterats med framförallt granskog från 1960-talet och framåt – vill utredningen se mer radikala förändringar. Dessa skogar har ett obetydligt värde för både den biologiska mångfalden och för friluftslivet, men är problematiska eftersom de är utsatta för såväl skadedjursangrepp som för stormar.

Därför ser Skogsutredningen att granskogarna ifråga gott kan avvecklas – och samtidigt frigöra stora volymer biomassa till bioekonomin. För att underlätta avverkningen av just dessa skogar, bör Skogsstyrelsen i en utredning även få i uppdrag att dessa skogar ska kunna avverkas utan krav på avverkningsanmälan och utan krav på slutavverkningsålder.

Login