Utskottsyttrande: Miljöutskottet om strategiska planerna för CAP

från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Läs mer

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från EU-institutionernas hemsida.

Login