Sveriges konsumenter: Återställ stödet till civilsamhällets organisationer

DEBATT. Det är märkligt att regeringen utan förklaring genomför en betydande nedskärning av stödet till civilsamhällets organisationer. Detta eftersom civilsamhället har en central betydelse i omställningen mot hållbarhet, skriver Sveriges konsumenters ordförande Marie Linder. 

Marie Linder
Ordförande, Sveriges konsumenter

 

Livsmedel. Textilier. Elektronikprylar. Resor. Både företag och konsumenter bidrar på många sätt till en konsumtion som allt fler inser är fullständigt ohållbar.

Stora fossildrivna bilar, köttkonsumtion på höga nivåer, prylar med allt kortare livslängd och ständiga uppmaningar om att vi ska köpa mer. Förändringar i både utbud och beteendemönster har börjat. Men den omställning vi står inför kräver en radikalt bättre hushållning av resurser. Även den sociala hållbarheten hotas, med ökande klyftor, många överskuldsatta och därtill annalkande lågkonjunktur. Så vad gör regeringen för att stärka konsumenterna att ställa om?

Småpengar i statsbudget 

Synen på civilsamhällets centrala betydelse som en viktig demokratisk röst i de här frågorna har markerats av de senaste regeringarna, som såväl år 2018 och år 2019 medvetet och stegvis ökat anslagen. Desto märkligare att det nu utan förklaring genomförs betydande nedskärningar, relativt sett.

Det handlar om en minskning av stödet till civilsamhällets organisationer inom utgiftsområde 18, Åtgärder på konsumentområdet, från cirka 21 miljoner till 16 miljoner kronor, pengar som brukar fördelas på omkring 25 organisationer. I termer av statsbudget handlar det om småpengar, men civilsamhället har otaliga gånger visat att man även med små medel kan få stora resultat.

Bristande lagstiftning

Omställningen mot hållbarhet och cirkulära flöden kräver att hänsyn tas till olika gruppers behov, och att vägen blir så lätt som möjligt – hinder mot hållbar konsumtion i form av systemfel och bristande lagstiftning måste elimineras och incitament för såväl företag som konsumenter ökas. Mycket handlar om kunskap och motivation.

Motverkar utveckling

När det gäller kunskapsspridning och mobilisering har den ideella sektorns kraft inte utnyttjats tillräckligt. Potentialen är mycket stor.

Till skillnad från myndigheter, kan civila samhällets ideella organisationer agera snabbt, utmana normer och strukturer, och med sin demokratiska förankring och sitt medlemstryck driva på utvecklingen nerifrån och upp. Ideella organisationer har stora möjligheter att vara en motkraft mot reklam och konsumtionsmönster som i dag motverkar en hållbar utveckling.

Trovärdighetssynpunkt

Sveriges konsumenter är en ideell, partipolitiskt oberoende organisation med 21 medlemsorganisationer som tillsammans representerar stora grupper av konsumenter.

Flera av våra medlemmar samt andra organisationer som arbetar med konsumentfrågor har en stor del av sin finansiering via det statliga stödet. Föreningen Medveten konsumtion, Äkta vara, Resenärsforum, Gröna bilister och Cykelfrämjandet är bara några exempel. För många är alternativa finansieringskällor, som exempelvis sponsring, komplicerade eller omöjliga ur trovärdighetssynpunkt.

Återställ stödet

Vi vill uppmana beslutsfattarna att stärka den kraft som arbetar för en konsumenterna och en hållbar konsumtion. Kortsiktigt genom att återställa stödet till föregående års nivå och långsiktig genom att arbeta för att öka stödet till dessa organisationer. Det är i allas intresse, för konsumenterna och en hållbar utveckling.

Forrige artikel "Låsningarna i skogspolitiken leder till ett icke hållbart skogsbruk" Næste artikel Fastighetsägarna: Anmärkningsvärt att kommuner själva får bestämma Fastighetsägarna: Anmärkningsvärt att kommuner själva får bestämma
  • Rapportera

    Mats Andersson · Skattebetalare

    Civilsamhället är skilt från staten

    En organisation inom civilsamhället upphör att vara en del av civilsamhället i den stund organisationen tar emot pengar från staten. Den kan inte heller ses som ideell.

    Från Nationalencyklopedin:"Civilsamhälle, samlande beteckning för den sfär i demokratiska samhällen som består av frivilliga sammanslutningar mellan individer (folkrörelser, olika typer av föreningar, trossamfund med mera) som är självständiga från staten."