Debatt

Birdlife: "Sveaskog bör avveckla hyggesbruket i ekoparkerna"

DEBATT. Om Sveaskogs höga ambitioner med ekoparkerna ska kunna uppfyllas måste bolaget göra ett omtag, en ekoparksplan 2.0. I ett sådant arbete bör ingå att avvecklas hyggesbruket i alla ekoparker, skriver Lotta Berg och Christer Johansson från Birdlife Sverige.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Lotta Berg
Ordförande Birdlife Sverige
Christer Johansson
Skogsansvarig Birdlife Sverige
 

När Sveaskogs ekoparker skapades var det något helt nytt: Frivilligt avsatta, stora landskapsavsnitt där landskapsplanering och naturvård var i fokus. Ambitionen är att Sveaskogs ekoparker ska drivas med högt ställda mål, där ekologi skall gå före ekonomi. Ekoparkerna har tveklöst betytt mycket för naturvården i synen på landskapsplaneringens betydelse, och konceptet har spritt sig och fått flera följare bland annat genom bildande av mångfaldsparker inom SCA.

Det har dock inte saknats kritik mot ambitionerna i ekoparkerna. Kritiken har framförallt handlat om att hyggesmetoderna som används inte skiljer sig från andra skogar där Sveaskog bedriver produktionsskogsbruk, samt att man avverkat skyddsvärda och äldre skogar i ekoparkerna (se faktaruta).

Sveaskog skriver om sina ekoparker att:

”Den naturvårdsstrategiska tanken bakom ekoparkerna är att skapa förutsättningar så att hotade arter kan utveckla livskraftiga populationer. Ekoparkerna ska utgöra spridningskällor för biologisk mångfald så att hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden."

BirdLife Sverige föreslår att Sveaskog gradvis avvecklar hyggesbruket i alla sina ekoparker. Istället bör man använda ekoparkerna för att lära sig mera om hur hyggesfria alternativ kan utvecklas. I samband med detta bör man ytterligare satsa på att utveckla ekoturismen.    

Denna ambition ställer dock numera större krav på den landskapsekologiska planeringen, i ljuset av att artskyddsförordningen och regeringsuppdraget kring grön infrastruktur trädde i kraft som tillsammans ställer större krav på landskapsplanering för att tillgodose kraven för arter som har landskapskrav.

Inventering visar på brister 

Fågelinventeringen som vi utfört  i ekopark  Halle- och Hunneberg har visat på brister för arter som har landskapsekologiska krav:

Minst en lekplats av tjäder har drabbats av avverkningar som har lett till att spelplatsen försvunnit.

Borttagande av miljöer och kontakt mellan miljöer för tretåig hackspett har gjort att denna art fått försämrade möjligheterna för en permanent och stabil population på Halle- och Hunneberg. Det krävs stora områden med äldre, grandominerade bestånd som får utvecklas fritt. Mängden nydöd gran kommer då hela tiden fyllas på, och de tretåiga hackspettarna skulle ha chans att etablera sig; utifrån de fåtal exemplar som finns i dag, eller –  framför allt  – efterpåfyllning av migrerande tretåiga hackspettar som dyker upp utanför häckningstid. Den tretåiga hackspetten är i dag en hårt trängd art i skogsproduktionslandskapet. Artens utbredning är nu rent boreal, men historiskt var utbredningsområdet sannolikt betydligt större och sträckte sig med all säkerhet även ner i södra delarna av landet.   

Traditionellt hyggesbruk fungerar dåligt 

Vår sammanställning visar att ett traditionellt hyggesbruk fungerar dåligt för många av de mer krävande arterna om dessa ska kunna utveckla livskraftiga populationer, vilket Sveaskogs ambitioner innebär. Det har också visat sig svårt att kombinera traditionellt hyggesbruk med hotade arter som är beroende av kontinuerligt skogstäcke. Ett annat problem är att det saknas effektiva spridningsvägar för att arterna ska kunna ”sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden”.

Birdlife Sverige har gått igenom Sveaskogs alla ekoparker och konstaterat att alla ekoparkerna har och lyfter fram arter med landskapsekologiska krav. Dessa riskerar att drabbas negativt av ett fortsatt hyggesbruk i ekoparkerna.

Krävs ett omtag 

Vi tror därför det krävs ett omtag, ett slags ekoparksplan 2.0, för att Sveaskogs höga ambitioner med sina ekoparker ska kunna uppfyllas som bidrar till en effektiv grön infrastruktur.

Birdlife Sverige föreslår att Sveaskog gradvis avvecklar hyggesbruket i alla sina ekoparker. Istället bör man använda ekoparkerna för att lära sig mera om hur hyggesfria alternativ kan utvecklas. I samband med detta bör man ytterligare satsa på att utveckla ekoturismen.  

I de fem sydliga ekoparkerna Halle-Hunneberg, Hornsö, Raslången, Böda och Omberg föreslår vi dessutom att inriktningen på naturvårdande skötsel ytterligare ska utökas. De sydliga ekoparkerna är välbesökta – Halle-Hunneberg har i dag närmare en halv miljon besökare per år, och är därmed ett av de mest besökta skogsområdena i hela landet. Både turist-/rekreationsvärdena och de biologiska värdena borde kunna utvecklas ytterligare i ekoparkerna.

Dokumentation

Om kritiken mot ekoparkerna: Läs mer här, här och här.E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget