Svagt stöd för fler elcertifikat

ENERGI. Det är få som applåderar regeringens förslag att öka utbyggnaden av förnybar energi genom att höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet. Vissa remissinstanser anser att frågan hör hemma i Energikommissionen, andra anser att förslaget är illa förberett och flera påpekar att Sverige redan har ett kraftöverskott.

När regeringen vill höja produktionen av förnybar energi genom att skruva upp ambitionen i elcertifikatsystemet, då är det få av remissinstanserna som reser sig upp och gör vågen. I stället möts förslagen i miljö- och energidepartementets promemoria "Ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet till 2020" av kritik och invändningar på en lång rad punkter.

Från näringslivets håll är det flera, inte minst Svenskt Näringsliv, som anser att regeringen ska avvakta och i stället låta hela frågan bli en uppgift för den Energikommission som energiminister Ibrahim Baylan tillsatte så sent som förra veckan. Branschorganisationen SKGS – Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet – anser samma sak och skriver att underlaget i promemorian inte räcker till för att göra en bedömning av hur förslaget kommer att påverka svensk basindustri.

Jordbruksverket å sin sida efterlyser en konsekvensbeskrivning av hur ambitionshöjningen påverkar elproducenterna. "Situationen idag är att elcertifikatsystemet har tryckt in alltmer förnybar el på en mättad elmarknad där efterfrågan på el med tiden dessutom gått ner. Sammantaget har detta bidragit till en situation med sjunkande elpriser." skriver Jordbruksverket som undrar om elcertifikaten i dag kompenserar de småskaliga producenterna i tillräcklig grad för att täcka de låga elpriserna.

Login