Stort motstånd mot skatt på egen solel

REMISSVAR. Regeringens förslag att lägga energiskatt på egen el från sol och vind går betydligt längre än avtalet med Norge kräver. Flera remissinstanser protesterar. Men för energibolagen är det ett efterlängtat förslag.
   Det visar Altingets genomgång av remissvaren.

I en promemoria inför höstens budgetproposition föreslår regeringen att energiskatt ska tas ut på framställning av el för eget bruk från förnybara källor om anläggningen har en generatoreffekt på 32 kilowatt eller mer. För el från solceller ska det motsvara 144 kilowatt toppeffekt, och för el från vind eller vågor 80 kilowatt generatoreffekt.

Förslaget motiveras med att regeringen har lovat Norge att ta bort undantaget från energiskatt för lite större anläggningar, för att inte snedvrida det gemensamma systemet för elcertifikat. Enligt energibranschen kan det också vara fråga om ett otillåtet statligt stöd.

I avtalet med Norge står det att Sveriges regering under 2015 ska lägga fram förslag om att ta bort undantaget från skatt för el från vindkraft och andra förnybara energikällor som inte levereras yrkesmässigt. Förslaget ska gälla anläggningar som tas i drift efter den 1 juli och som har en kapacitet som ungefär motsvarar effektgränsen i Norge, som är 100 kilovoltampere.

Login