"Skogsstyrelsens agerande innebär en tillbakagång"

DEBATT. Skogsstyrelsens besked om att införa skilda nivåer för nyckelbiotoper i olika delar av landet var förvånande och kan få allvarliga konsekvenser för FSC-samarbetet. Myndighetens ledning klarar inte längre att balansera produktionsmålet mot miljömålet, skriver BirdLife Sveriges Lotta Berg, Christer Johansson och Åke Persson.

Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige
Christer Johansson, skogsansvarig BirdLife Sverige
Åke Persson, BirdLife Sveriges ledamot i FSC:s styrelse

BirdLife Sverige har varit engagerade i FSC-certifieringen sedan starten år 1996. FSC är ett oberoende internationellt certifieringssystem som verkar för ett miljöanpassat, socialt och ekonomiskt bruk av världens skogar. Vi har förhandlat och nått framgångar vad gäller naturhänsyn och fågelskydd i svenskt skogsbruk. Exempel på detta är att certifierade skogsföretag inte skall avverka i så kallade nyckelbiotoper, områden med mycket stor betydelse för skogens flora och fauna, till exempel fåglar. Ett annat exempel är att kraftigt begränsa användandet av främmande trädslag i skogsbruket, framför allt när det gäller contortatall, vilken naturvårdsverket bedömt som en invasiv art.

Skogsstyrelsen försvårar FSC-arbetet

Vi trodde aldrig att en statlig myndighet skulle försvåra och urholka förutsättningarna för ett konstruktivt förhandlingsklimat mellan parterna i svenska FSC. Det har visat sig att vi har haft fel. Generaldirektören för skogsstyrelsen meddelade i slutet av maj att ”Det kommer att ställas högre krav för att skog ska klassas som en nyckelbiotop i nordvästra Sverige, jämfört med övriga landet”. Han tolkade in detta efter regeringens förtydligande om att ”den metod som Skogsstyrelsen har utvecklat för nordvästra Sverige kommer hänsyn tas till de lokala och regionala förutsättningarna”.

Den interna kritiken kom direkt. Myndighetens naturvårdsexperter protesterade kraftfullt mot en nivåändring, som man menar skulle innebära ett klart avsteg från begreppets innebörd, men också bidra till en fragmentering av värdekärnor i nordvästra Sverige, samt att tilltron till Skogsstyrelsens objektivitet skulle skadas. Slutligen ansåg man att nyckelbiotopsbegreppet riskerade att urholkas.

Håller med experterna

Vi drar samma slutsatser som myndighetens egna experter. Det är lika orimligt att ha olika nivåer på en bedömning av värdefull natur, som att ha olika nivåer på lagstiftning i olika delar av landet, även om förutsättningarna ser olika ut. Var och en förstår att en nationella lagar måste gälla lika i hela landet, vilket självklart även skall gälla för en naturvärdesbedömning som nyckelbiotopinventeringen.

Skogsstyrelsen har genom detta fördjupat sprickan mellan parterna inom FSC vad gäller nyckelbiotopsfrågan. BirdLife Sverige, Världsnaturfonden WWF och Entomologerna tvingas nu försvara den nyckelbiotopinventering mot skogsbruket som Skogsstyrelsen inte mäktar med. Risken är uppenbar att föreningarna inte klarar detta, vilket kan leda till att miljörörelsen tvingas lämna FSC-samarbetet. Hur ser Skogsstyrelsen på denna risk? Inser Skogsstyrelsen kopplingen mellan sitt agerande och följderna det kan få?

Anmärkningsvärt förslag om contortatall

Det aktualiseras ytterligare av Skogsstyrelsens förslag att lämna fritt fram för plantering av contortatall i södra Sverige och även intill naturskyddade områden, vilket tidigare varit förbjudet. Contortatall bedöms vara bland de mest invasiva trädarterna i världen. Detta är särskilt anmärkningsvärt då det inte finns något uppföljningsprogram kring effekterna av de contortaplantager som redan finns. De bedömningar som gjorts visar att det finns en hög risk för negativa effekter på biologisk mångfald om risken för självspridning är hög. Man vet att extremvärder och varmare klimat också innebär en ökad risk för självspridning.

Skarp kritik mot Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens agerande innebär en tillbakagång i utvecklingen till förslag som vi trodde var historia i och med FSC-arbetet. Vi riktar ett mycket kraftfullt misstroende mot Skogsstyrelsens ledning som vi anser inte längre klarar att balansera produktionsmålet mot miljömålet.

Vill Skogsstyrelsen vara en del av lösningen för ett hållbart svenskt skogsbruk bör man:

  • Se till att samma nivå för nyckelbiotopinventeringen ska gälla över hela landet, inklusive nordvästra Sverige. BirdLife Sverige kommer aldrig att acceptera en nivåglidning inom FSC-systemet.

  • Dra tillbaka förslaget om att lämna fritt fram för contortatall i södra Sverige och låt förbudet mot att använda contortatall närmare än en kilometer från naturskyddade områden vara kvar oförändrat.

Forrige artikel "Sveriges framgång säkras genom landsbygdens välgång" Næste artikel "Ingen mänsklig rättighet att förstöra klimatet"