Skakig grund kring nytt producentansvar

ÅTERVINNING. Regeringens förslag till förordningsförändringar får ett försiktigt mottagande av oppositionspartierna. Det är oklart om alla delar skulle överleva ett regeringsskifte i höst.

Foto: Miguel Riopa/European union
Jacob Hederos

"De väljer att gå fram med någonting där vi från Alliansen har haft tydliga invändningar"

Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet

Efter många om och men så finns det en plan för hur återvinningen av förpackningar och tidningar ska förbättras framöver. Men det blev inget av den breda överenskommelse som från början eftersträvades. Efter att samtalen med oppositionen bröt ihop i januari så går regeringen fram med flera egna förslag på området.

Promemorian på 197 sidor innehåller förändringar i  sju förordningar som sammantaget främst ska leda till att det blir tydligt att det är producenten av en förpackning eller tidning som ska stå för kostnaden för att ta hand om materialet i slutändan.

Detta verkar inte vara särskilt kontroversiellt politiskt. Systemet i dag, där det emellanåt har blivit kommuner eller enskilda bostadsägare som har fått ta på sig kostnaderna för att samla in och återvinna, beskrivs som ”otydligt” av flera av allianspartierna. Men regeringen går också fram med flera preciseringar, som kan få det svårare att överleva långsiktigt.

Bland annat pekar representanter för oppositionen och regeringen som Altinget pratat med på att det har varit svårt att enas kring hur kraven ska ställas på att producenterna för att uppnå ökad återvinning av material.

– Det finns ett brett stöd kring tydligt ekonomiskt producentansvar. Nu har regeringen valt att specificera det på ett sätt, och vi har inte hunnit sätta oss in i detaljerna ännu, men det finns en risk för att det kan möta motstånd, säger Liberalernas miljöpolitiska talesperson Lars Tysklind till Altinget.

Dokumentation

Diger lista på åtgärder

Ur promemorians konsekvensbeskrivning framgår att förändringarna skulle innebära att:

 • definitionerna av begreppet producent ändras i båda förordningarna,
 • producenterna av förpackningar och tidningar ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om namn och kontaktuppgifter med mera,
 • skyldigheten att rapportera till Naturvårdsverket om den mängd förpackningar, tidningar och tidningspapper som producenterna satt på den svenska marknaden flyttas från den som driver insamlingssystemet till producenterna,
 • producenternas ansvar för förpackningarnas utformning tydliggörs,
 • förpackningar ska anses uppfylla förpackningsförordningens krav på utformning om de uppfyller kriterierna i relevanta harmoniserade standarder,
 • det införs upplysningsbestämmelser i förpackningsförordningen om att det finns bestämmelser om tungmetaller i förpackningsmaterial och bestämmelser om material i kontakt med livsmedel,
 • det införs en bestämmelse som upplyser om att det finns bestämmelser om märkning av material i förpackningar,
 • det införs ett krav på att tillstånd till insamlingssystem ska vara tidsbegränsade i båda förordningarna,
 • det införs förtydliganden avseende vad som avses med lämpligt insamlingssystem i båda förordningarna,
 • det införs krav i förpackningsförordningen på att insamlingssystemen ska lämna information till hushåll och producenter,
 • producentansvaret för insamling renodlas genom att bestämmelsen om kommunernas egna insamlingssystem tas bort i båda förordningarna,
 • ett avgiftssystem införs som ska finansiera Naturvårdsverkets tillståndsprövning, operativa tillsyn och tillsynsvägledning,
 • hänvisning görs till definitioner i miljöbalken,
 • det införs sanktionsbestämmelser kopplade till förordningarna,
 • det görs ändringar i utsorteringskraven,
 • en anmälningsplikt införs för de som samlar in förpackningsavfall eller returpapper från verksamheter utan tillstånd,
 • syftesparagrafen utvecklas i båda förordningarna,
 • en definition av serviceförpackning föreslås,
 • en definition av släppa ut en förpackning respektive en tidning på den svenska marknaden föreslås
 • kravet på ekonomisk säkerhet vidgas för de tillståndspliktiga insamlingssystemen i båda förordningarna,
 • en definition av tidningspapper föreslås.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.