SD-ledamot: Sluta svartmåla svensk stålindustri

DEBATT. Sverige ligger längst fram i världen vad gäller koldioxidfri ståltillverkningsteknik. Om Sverige tappar marknadsandelar till andra länder ökar därmed miljöpåverkan globalt sett. Vi måste därför bevara vår inhemska industri, skriver Eric Palmqvist (SD). 

Eric Palmkvist (SD)
Riksdagsledamot och ledamot i näringsutskottet

En diskussion pågår om den svenska stålindustrins miljöpåverkan. Som all tung industri påverkar den miljön – vilket måste ställas mot stålets nytta i samhället, dess vikt för vår exportindustri och miljöpåverkan i konkurrerande stålnationer.

En av toppnationerna

Stål finns i dina bestick, grannens höftledsprotes, sonens tandställning, cyklar, järnvägsräls, kraftledningsstolpar, byggnader, enorma fartyg, små verktyg, bilar och allt däremellan. Se dig omkring i din omgivning så kommer du att förstå hur viktigt stålet är och har varit i vårt moderna samhälle.

Stål har tillverkats i Sverige i mer än tusen år. Tillgång till högkvalitativ järnmalm i kombination med god tillgång till fossilfri el, världsledande industriellt kunnande och innovativa företag har gett Sverige ledartröjan i en internationell kontext. Vi tillhör de absoluta toppnationerna i världen när det gäller att tillverka högspecialiserade stålprodukter på ett så miljövänligt sätt som möjligt med den teknik man känner till i dag.

Bevara industrin

Sverige är ett glesbefolkat land med högt behov av uppvärmning och transporter. Likväl är vårt koldioxidavtryck per capita exceptionellt lågt. Vi har en avancerad och produktiv basindustri där såväl arbetare, ingenjörer som företagsledare tack vare lyhördhet och vilja att driva utvecklingen framåt har placerat oss i toppklass. Detta innebär att om svensk industri tappar marknadsandelar till andra länder, så ökar miljöpåverkan globalt sett. Vi bör alltså försöka bevara vår inhemska industri, inte bara av ekonomiska skäl utan också av miljöhänsyn.

Kontraproduktivt

Forskning och utveckling kostar pengar och en dominerande andel av industriellt utvecklingsarbete bekostas av industrin. Lönsamhet är därför en förutsättning för att man ska ha råd att utveckla sina processer. Svenska företag ligger i dag längst fram i världen i utvecklingen av koldioxidfri ståltillverkningsteknik samtidigt som det råder en ökad efterfrågan på stål med lågt totalt koldioxidavtryck.

Att i detta sammanhang svartmåla svensk stålindustri och verka för att den ska beskattas hårdare eller underkastas mer byråkrati är därmed kontraproduktivt sett ur ett miljöperspektiv, för att inte tala om vad det skulle innebära för svenska arbetstillfällen och i slutändan för skatteintäkter och välfärd.

Staten ska stimulera

Sverigedemokraterna är skeptiska till de utopier som innebär att industrin på ingen tid alls ska reducera sina utsläpp av växthusgaser till noll. Det skulle i praktiken innebära en avindustrialisering av Sverige.

Vår linje är att stålindustrin behöver långsiktiga spelregler och att staten ska stimulera och möjliggöra för stålindustrin att bli först i världen med storskalig koldioxidfri ståltillverkning. För att detta ska vara möjligt behövs effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser, en förnuftig energipolitik, relevanta akademiska utbildningar och en välfungerande infrastruktur. Exempelvis behöver Norrbotniabanan färdigställas.

Fundamental betydelse

En levande glesbygd är i slutändan beroende av lönsamma näringar. Vidare ger stålindustrin upphov till långa förädlingskedjor och dess betydelse är fundamental för hela landets ekonomi och utveckling.

Forrige artikel Skydda skogen: Skogsstyrelsen vill ytterligare montera ner miljötillsynen Skydda skogen: Skogsstyrelsen vill ytterligare montera ner miljötillsynen Næste artikel Miljömålsberedningen: Finlands sak är vår Miljömålsberedningen: Finlands sak är vår
Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

INTERVJU. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) inledde sin politiska karriär med att ta fram en ny gemensam fiskepolitik för unionen. Lockas hon av att ge sig in i frågorna igen, med tanke på hur tillståndet ser ut för många fiskebestånd?