Miljö- och energiskatterna som ändras

SKATTER. Regeringen vill införa en kemikalieskatt på bland annat kylskåp, dammsugare och spelkonsoler. Samtidigt ökar man subventionerna till fossila bränslen genom att minska koldioxidskatten för fartyg i jord-, skog- och vattenbruk.

Naturvårdsverket, Konjunkturinstitutet, Skogsstyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten har inte varit glada över regeringens planer på att utvidga skattesubventionen för dieselbränsle inom jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet från att gälla arbetsmaskiner till att även omfatta bränsle till skepp och båtar.

Istället för att utvidga skattebefrielsen till 1 700 kronor per kubikmeter borde regeringen välja motsatt väg, anser myndigheterna, det vill säga fasa ut nedsättningen: "En utfasning av nedsättningen hade varit ett mer klimatsmart sätt att åstadkomma likabeskattning av dieselbränsle." skrev Konjunkturinstitutet i sitt remissyttrande.

Men regeringen går ändå vidare med sina planer och ändringarna ska träda i kraft vid årsskiftet. Totalt beräknas skatteintäkterna minska med cirka en miljon kronor, enligt budgetpropositionen. Några konsekvenser för miljön bör inte den utökade skattesubventionen få, enligt regeringen som antar att nedsättningen inte får någon större effekt på dieselförbrukningen.

Login