M: Länder med bra klimatpolitik ska få fördelar

DEBATT. Länder med ambitiös klimatpolitik bör belönas med handelsavtal eller sänkta tullar på klimatsmarta varor. Det är ett av tre klimatförslag som Moderaterna vill att Sverige driver under FN:s klimatmöten, skriver Jessica Rosencrantz och Jessica Polfjärd (M).

Jessica Rosencrantz (M)
Riksdagsledamot och miljö- och klimatpolitisk talesperson
Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker


Parisavtalet firar fem år. Avtalet och det höga klimatmålet är en stor framgång för det internationella klimatsamarbetet. Men för att målet ska nås behövs det nya verktyg i klimatarbetet. Det viktigaste är minska användningen av fossil energi och i synnerhet kol. Moderaterna föreslår därför tre åtgärder som Sverige måste driva under FN:s stora klimatkonferenser för att minska kolanvändningen i världen.

Behövs nya verktyg

Inte ens en global pandemi gör att världens utsläpp minskar i den takt som krävs för att nå målet i Parisavtalet. Ny forskning visar att mängden koldioxid i atmosfären tvärtom fortsätter att öka. Det är ett tecken på att nedstängda samhällen aldrig är lösningen på problemet. Det är också ett tecken på att det behövs nya verktyg för att minska utsläppen globalt. Smutsig kol som i dag eldas i industrier och för att producera el måste ersättas med fossilfri energi från sol, vind, vatten och kärnkraft på alla kontinenter och i alla länder.

Utvecklingen av förnybar energi går snabbt i världen. Men fossil energi står fortfarande för 80 procent av den totala energianvändningen. Den andelen måste minska. Det viktigaste är enligt experter att minska användningen av kol, som står för omkring 40 procent av energiförsörjningen globalt. Förbränningen av kol leder inte bara stora utsläpp av koldioxid, utan också till stora hälsoproblem. Knappt en miljon människor beräknas dö i förtid varje år till följd av kolförbränning.

Upp till bevis för regeringen

Det behövs en plan i Parisavtalet för att fasa ut fossila bränslen. Tonvikten måste läggas på att ersätta fossil energi med fossilfri energi för att skapa ökad tillväxt för fler och rädda klimatet för alla. Nu är det upp till bevis för den svenska regeringen. Är den är bredd att på riktig driva en linje för att fler länder ska kunna använda all tillgänglig teknik för att producera fossilfri el för att ersätta kolet?

Moderaterna vill att Sverige tar initiativ till tre åtgärder för att minska kolanvändningen. Sverige bör sedan arbeta aktivt för att få med sig fler länder inför FN:s stora klimatkonferens i Glasgow nästa år.

1. Inför ett globalt pris på utsläpp av koldioxid

Det saknas i dag verktyg för att fasa ut fossila bränslen i Parisavtalet. Moderaterna vill därför att Sverige tar initiativ till ett globalt minimipris på utsläpp av koldioxid. Åtgärden lyfts fram av FN:s klimatpanel som en av de viktigaste för att minska utsläppen. Fortfarande är det dock helt eller nästan gratis att släppa ut koldioxid i de flesta länderna.

Ett globalt minimipris på koldioxid skulle framför allt göra användningen av kol olönsam. Det ser vi redan i Europa där kolkraftverken läggs ned i takt med att priset på utsläppsrätter stiger i EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS. Förra året minskade utsläppen från kolproducerad el med 15 procent i EU.

För att skapa acceptans för skatten måste den börja på en mycket låg nivå. Den ska tas in nationellt och inte ersätta redan fungerande system för prissättning av koldioxidutsläpp, som EU ETS eller nationella koldioxidskatter.

2. Inför ett regelverk för internationellt klimatsamarbete i Parisavtalet

Moderaterna vill att Sverige ska vara pådrivande för att snabbt få på plats ett regelverk i Parisavtalet för finansiering av internationellt klimatsamarbete. För att klara målet i Parisavtalet behöver rika länder hjälpa utvecklingsländer att prioritera dyra och långsiktiga frågor som omställningen av energisektorn. Internationellt klimatsamarbete är dessutom viktigt för att kunna höja ambitionsnivån och åstadkomma stora utsläppsminskningar till låga kostnader.

Det handlar framför allt om att snabbt växande ekonomier i Asien och Afrika måste bygga sina tillväxtstrategier på fossilfri energi i stället för kolkraft. För att det ska bli verklighet behövs det, jämte ett pris på koldioxid, internationella klimatsamarbeten som gör att fler länderna har råd att ersätta kolkraft med fossilfria energislag.

3. Belöna länder med ambitiös klimatpolitik med frihandelsavtal och sänkta tullar

Sverige bör vara pådrivande för att rika länder i FN åtar sig att ekonomiskt belöna fattigare länder som bedriver en ambitiös klimatpolitik. Länder som höjer sina klimatambitioner i Parisavtalet och vidtar verkningsfulla åtgärder för att minska användningen av fossil energi till förmån för fossilfri energi ska belönas med mer fördelaktiga frihandelsavtal eller genom att tullar på klimatsmarta varor sänks eller tas bort helt.

EU är världens största ekonomi och kan med sina frihandelsavtal som morötter påverka andra länder att skärpa sina åtaganden och därigenom göra stor skillnad för klimatarbetet på global nivå.

Höj ambitionerna

Klimatförändringarna är en av de svåraste utmaningar vi står inför i dag. Nu måste regeringen inse att det krävs åtgärder på både nationell och internationell nivå. Med höjda ambitioner och nya verktyg ska mänskligheten klara klimatfrågan också. Låt oss accelerera arbetet nu för en grönare värld med plats för mänsklig och ekonomisk utveckling.

Forrige artikel Debatt: Klimatförändringarna är ingen religion vi kan välja eller välja bort Debatt: Klimatförändringarna är ingen religion vi kan välja eller välja bort Næste artikel WWF: Viktigt att artskyddet stärks när lagen ses över WWF: Viktigt att artskyddet stärks när lagen ses över