Lagrådet undrar över lägre skatt på USA-resor

FLYGSKATT. Lagrådet ifrågasätter regeringens logik när det gäller den föreslagna skattenivån för flygresor till Ryssland, Turkiet och USA.

Juristerna i Lagrådet har granskat regeringens förslag till en skatt på flygresor. I ett åtta sidor långt yttrande pekar Lagrådet på ett antal tveksamheter och frågetecken i lagförslaget.

I en inledande och övergripande kommentar efterfrågar Lagrådet att regeringens inställning och värderingar ska ges en mer framträdande roll. I de avsnitt i lagförslaget där regeringen ska redogöra för skälen för förslagen, är det istället utredningen och remissinstansernas argument som lyfts fram, medan regeringens hållning blir sekundär, konstaterar Lagrådet och skriver:

"Enligt Lagrådets mening skulle det vara till betydande fördel för den fortsatta lagstiftningsprocessen om förslagen omformas så att regeringens förslag och analys framträder på ett tydligare sätt."

Länder i fel kategori?

Lagrådet försöker också bringa reda i hur regeringen har tänkt kring skattenivån på flygresor till tre av länderna: Turkiet, Ryssland och USA.

Turkietresor ska beskattas som resor inom Europa (80 kronor), medan Rysslandsresor hamnar i den dyrare kategori två (280 kronor). Regeringens motivering för att en resa till Turkiet ska ses som en resa inom Europa är att Turkiets ambassad ansett att landet bör placeras i den kategorin, då turkiska städer ligger närmare Stockholm än många europeiska städer.

"Om det argumentet godtas borde även Ryska federationen placeras i denna grupp (avståndet mellan Arlanda och Moskva är 1 200 km, avståndet till Ankara 2 400 km)." skriver Lagrådet.

USA och Kanada inte Europa

Lagrådet ifrågasätter även att USA och Kanada har hamnat i kategori två, som ska gälla för länder som "helt eller delvis ligger i en annan världsdel och med ett avstånd om högst 6000 km från Arlanda".

Frågan är hur både USA och Kanada placerats i kategori två (280 kronor) och inte i kategori tre (430 kronor), eftersom båda länderna ligger i en annan världsdel än Europa, undrar Lagrådet. Regeringens motivering "det är lämpligt", anser inte Lagrådet är uttömmande nog.

"Skälen till placeringen av Turkiet, Ryska federationen och USA bör utvecklas vidare i det fortsatta beredningsarbetet." skriver Lagrådet i yttrandet.

Lagförslaget missar statsflyget

Regeringens avsikt är att andra staters statsflyg ska undantas från skatten. Däremot ska det svenska statsflyget, statschefen samt högsta civila och militärens flyg, omfattas. Det skriver regeringen i lagrådsremissen. Som lagförslaget är skrivet nu gäller skatten dock endast flyg som behöver drifttillstånd, vilket inte är fallet med statsflyg. "I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör närmare övervägas hur bestämmelsen i denna paragraf om skattskyldighet är anpassad till den tänkta omfattningen av flygskatten."

Forrige artikel Klimatträta mellan Naturvårdsverket och KI Næste artikel Debatt om Skogsstyrelsen lockade flest läsare
Klimatförebilderna i Norden halkar efter

Klimatförebilderna i Norden halkar efter

KLIMAT. Trots att de nordiska länderna lyfts fram som föregångare internationellt lyckas de inte alltid göra sin hemläxa. Flera av länderna kommer att missa sina nationella mål nästa år.