Lagrådet undrar över lägre skatt på USA-resor

FLYGSKATT. Lagrådet ifrågasätter regeringens logik när det gäller den föreslagna skattenivån för flygresor till Ryssland, Turkiet och USA.

Juristerna i Lagrådet har granskat regeringens förslag till en skatt på flygresor. I ett åtta sidor långt yttrande pekar Lagrådet på ett antal tveksamheter och frågetecken i lagförslaget.

I en inledande och övergripande kommentar efterfrågar Lagrådet att regeringens inställning och värderingar ska ges en mer framträdande roll. I de avsnitt i lagförslaget där regeringen ska redogöra för skälen för förslagen, är det istället utredningen och remissinstansernas argument som lyfts fram, medan regeringens hållning blir sekundär, konstaterar Lagrådet och skriver:

"Enligt Lagrådets mening skulle det vara till betydande fördel för den fortsatta lagstiftningsprocessen om förslagen omformas så att regeringens förslag och analys framträder på ett tydligare sätt."

Länder i fel kategori?

Lagrådet försöker också bringa reda i hur regeringen har tänkt kring skattenivån på flygresor till tre av länderna: Turkiet, Ryssland och USA.

Turkietresor ska beskattas som resor inom Europa (80 kronor), medan Rysslandsresor hamnar i den dyrare kategori två (280 kronor). Regeringens motivering för att en resa till Turkiet ska ses som en resa inom Europa är att Turkiets ambassad ansett att landet bör placeras i den kategorin, då turkiska städer ligger närmare Stockholm än många europeiska städer.

"Om det argumentet godtas borde även Ryska federationen placeras i denna grupp (avståndet mellan Arlanda och Moskva är 1 200 km, avståndet till Ankara 2 400 km)." skriver Lagrådet.

USA och Kanada inte Europa

Lagrådet ifrågasätter även att USA och Kanada har hamnat i kategori två, som ska gälla för länder som "helt eller delvis ligger i en annan världsdel och med ett avstånd om högst 6000 km från Arlanda".

Frågan är hur både USA och Kanada placerats i kategori två (280 kronor) och inte i kategori tre (430 kronor), eftersom båda länderna ligger i en annan världsdel än Europa, undrar Lagrådet. Regeringens motivering "det är lämpligt", anser inte Lagrådet är uttömmande nog.

"Skälen till placeringen av Turkiet, Ryska federationen och USA bör utvecklas vidare i det fortsatta beredningsarbetet." skriver Lagrådet i yttrandet.

Lagförslaget missar statsflyget

Regeringens avsikt är att andra staters statsflyg ska undantas från skatten. Däremot ska det svenska statsflyget, statschefen samt högsta civila och militärens flyg, omfattas. Det skriver regeringen i lagrådsremissen. Som lagförslaget är skrivet nu gäller skatten dock endast flyg som behöver drifttillstånd, vilket inte är fallet med statsflyg. "I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör närmare övervägas hur bestämmelsen i denna paragraf om skattskyldighet är anpassad till den tänkta omfattningen av flygskatten."

Forrige artikel Klimatträta mellan Naturvårdsverket och KI Næste artikel Debatt om Skogsstyrelsen lockade flest läsare