Laddat läge när miljöbalksutredning tar emot respons

Tongångarna kring behovet av reformerad miljöbalk är högt efter flera uppmärksammade fall i de närliggande domstolsprocesserna. Men förslagen som lagts fram på just det området lär inte få det helt lätt att passera gå.

Klimaträttsutredaren kan få det hett om öronen när miljöbalksförslagen nu får ta emot sin samlade respons.<br>
Klimaträttsutredaren kan få det hett om öronen när miljöbalksförslagen nu får ta emot sin samlade respons.
Foto: Jessica Gow/TT
Jacob Hederos

Mitt i den heta debatten om miljöbalkens och miljötillståndsreglernas framtid dimper remissvaren till Klimaträttsutredningens delbetänkande för en ”klimatanpassad miljöbalk” ner i veckan.

Redan innan deadline på torsdag har ett antal remissvar till Anders Danielssons förslag landat i miljödepartementets brevlåda, och det är övervägande positiva tongångar bland de inspel som Altinget tagit del av. Men bland de svar som ännu saknas återfinns också några av de största kritikerna.

Utredningens förslag – i punktform
  • Det bör förtydligas att miljöbalkens portalparagraf omfattar klimat
  • Principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser
  • Avvägning mot klimatnyttan bör föras in i miljöbalken
  • Tydligare klimatperspektiv i hushållningsprincipen
  • Stoppregeln bör kunna tillämpas på utsläpp av växthusgaser
  • Naturvårdsverket ska utarbeta vägledningar
  • Omprövning ska kunna undvikas genom ändringstillstånd – berörs främst i miljöprövningsutredningen
  • Omprövning och tidsbegränsning måste tillämpas effektivt – uppmanar till ytterligare utredning
  • Klimatperspektivet bör förtydligas i beslutsunderlagen
  • Anpassning till EU:s industriutsläppsdirektiv – krav inom EU ETS
Utredningen, vars främsta uppdrag för delbetänkandet var att ”se över hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg för att nå klimatmålen”, lämnar förslag på ett antal områden. Men utredningen kommer också med inspel till andra utredningar, såsom den som just nu arbetar med att analysera hur miljöprövningen kan effektiviseras.

Flera av de tyngsta myndighetsrösterna, såsom Naturvårdsverket och Energimyndigheten, saknas fortfarande.

De ökade kraven på industrin som förslagen innebär kan samtidigt öka pressen på industrin att minska sina utsläpp vilken kan göra det lättare för Trafikverket att nå sina klimatmål för infrastrukturhållningen

Ur Trafikverkets remissvar
Men från de myndigheter som inkommit med respons är det överlag ett positivt mottagande, det gäller Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Även bland de svar som kommit in från kommuner är inställningen övergripande positiv. Flera remissinstanser, bland annat bland kommunerna, ställer sig dock frågande till om utredningen landat rätt i sin bedömning av hur mycket mer ekonomiska resurser som behövs för att utredningens förslag inte ska sätta käppar i omställningshjulen.

Miljönämnden i Boxholm använder ett något syrligt språk och menar att ”konsekvensanalysen är summarisk och inte ger en fullständig bild av förändringarnas inverkan”.

Från näringslivshåll är det än så länge tomt på svar, vilket i sig inte är så konstigt, då den interna remissrundan och sammanställningen mellan branschföreningarna i Svenskt Näringsliv inte avslutats ännu. Men ett övergripande besked kan redan ges.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00