Hållbar turism kräver djupare miljöanalys

MÅLKONFLIKTER. Om besöksnäringen ska växa på ett sätt som är hållbart på riktigt krävs djupare analys kring turismens miljö- och klimatpåverkan. Det anser flera remissinstanser som har yttrat sig om utredningen om en stärkt besöksnäring.

Vad menar man egentligen med hållbar turism? Det frågar sig Länsstyrelsen i Västra Götaland som har yttrat sig om utredningen Ett land att besöka. En utredning vars uppdrag har varit att "lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring". 

Länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterar att utredningen fokuserar på ekonomisk hållbarhet, inte på social och miljömässig hållbarhet. Myndigheten vill också se en analys av den tilltänkta turisten eller besökaren som ska få den svenska besöksnäringen att växa på ett hållbart vis. "Var resan startar geografiskt och resvägen till och inom Sverige kan ha stor påverkan på miljön."

Resorna är en nyckel för en verkligt hållbar besöksnäring, det framhåller även Naturvårdsverket. När tillgängligheten ska förbättras till besöksmålen, då bör detta i första hand ske genom buss eller tåg, framför flyg. Myndigheten saknar också en analys av hur flygskatten och andra styrmedel på transporter kan komma att påverka besöksnäringen och påpekar att en bränsleomställning av flyget inte räcker "då antalet flygresor ökar i en högre takt än de tekniska utsläppsminskningarna".

Login