Fast påspris kan bli miljardvinst för handeln

AVFALL. Förslaget om att införa ett lägsta pris på plastkassar får kritik för att ge miljardvinster till handeln. En rad remissinstanser vill istället införa en avgift på plastkassar, medan några helst vill se ett plastpåseförbud.

Redan i dag har handeln en mycket hög vinstmarginal på bärkassar (300 procent), påpekar Konkurrensverket i sitt yttrande till miljö- och energidepartementet om förslag att lägsta tillåtna pris på plastbärkassar ska vara fem kronor. Konkurrensverket skriver i sitt yttrande att det är oklart varför intäkterna av ett reglerat lägsta pris ska gå till butikerna och "och på så vis tvärtemot sitt syfte minska handelns ekonomiska incitament att begränsa försäljningen av plastbärkassar."

Och det är en rad remissinstanser som ifrågasätter det förslag från Naturvårdsverket som har varit ute på remiss. Istället för att pengarna hamnar i handelns fickor (drygt två miljarder kronor, enligt rapporten), bör det göras till en skatt som går till staten och som i sin tur går till åtgärder mot nedskräpning, skriver Avfall Sverige. Grundidén om att det ska finnas ett lägsta pris på platskassar på fem kronor anser dock organisationen är bra.

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) är inne på samma linje som Konkurrensverket och Avfall Sverige, och skriver att det priskravet bör utformas som en avgift. Hav anser inte att det "överensstämmer med principen om att förorenaren betalar att föreslå en modell som markant ökar detaljhandelns prismarginal".

Login