Debatt

"Dockered har rätt om Sveaskog men fel om sektorsansvaret"

REPLIK. Anslagen för skydd av natur måste höjas och ett nytt bytespaket måste till. Samtidigt är det rimligt att näringen som exploaterar de artrikaste ekosystemen tar ett grundansvar utan ersättning, skriver Skydda skogens Elin Götmark och Viktor Säfve, som vill se ett naturvårdsbidrag finansierat genom virkeshandeln.

Foto: Altinget
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Elin Götmark
Talesperson, föreningen Skydda skogen
Viktor Säfve
Småbrukare och naturvårdare


Bo Dockered pekar på att han fått signaler att Sveaskog försöker motverka januariavtalets viktiga löfte om bytesmark och förbättringar av Sveaskog. Detta är högst sannolikt. Det har länge gått rykten om att bolaget både motverkar och försvårar processen för formellt skydd av statlig skog.

Nu bör bolaget få tydliga direktiv från staten att i stället underlätta arbetet med att nå Sveriges demokratiskt beslutade miljömål. Det är det minsta vi kan begära från en statlig aktör som dessutom säger sig vara världsledande vad gäller hållbar skogsförvaltning.

Läs också

All fjällnära naturskog måste få ett skydd. Här spelar statliga skogar en viktig roll.

Elin Götmark och Viktor Säfve

Bo Dockered har rätt om Sveaskog, men fel om övriga sektorns ansvar för Sveriges miljömål.

Förlora ovärderliga naturskatter

Få eller inga naturvårdsexperter eller skogsekologer utanför bolaget skulle hålla med om att Sveaskog är världsledande. Tidigare anställda naturvårdsexperter har givit bolaget svidande kritik och man bör inte glömma den kontinuerliga kritiken från skogsbor och ideella naturvårdare.

Bo Dockered kommer med en hel del kloka inspel i debatten kring Sveaskog och värdet av den fjällnära naturskogen. Men, vi förstår inte varför han bara vill göra nationalparker av ekoparkerna i södra Sverige och inte i hela landet.

Däremot håller vi inte med Dockered när han hävdar att: ”Ska skydd baseras på enskilda skogsägares mark bör detta alltid ske frivilligt på markägarna initiativ”. Om denna princip skulle gälla, så skulle ovärderliga naturskatter fortsatt gå förlorade. Vi har inte råd med denna förlust av livsmiljöer i Sverige.

Hela sektorn måste dela på ansvaret med att nå Sveriges miljömål, inte bara staten och skattebetalarna. Vi håller med om att anslagen måste höjas och att ett nytt bytespaket enligt januariavtalet måste till så att markägare med stor andel skyddsvärd skog på sina fastigheter får rimlig ersättning eller bytesmark.

"Delfinansieras av näringen"

Men, det är samtidigt högst rimligt att den näring som exploaterar Sveriges största och artrikaste ekosystem också tar ett stort grundansvar för dessa livsmiljöer utan ersättning, och att ersättningsåtgärder slår in först när en rimlig miniminivå överskrids.

Genom ett naturvårdsbidrag som finansieras av att en viss del av all virkeshandel går öronmärkt till en naturvårdsfond, skulle ett rättvist ersättningssystem kunna delfinansieras av näringen själv. Det skulle också innebära att små markägare med stor andel skyddsvärd skogsmark får ersättning av skogsnäringen som helhet. Stora markägare som avverkar mycket, kommer då i praktiken bli de som betalar in mest i naturvårdsfonden. En viktig rättvisefråga.

Måste få ett skydd

De fjällnära skogarna som Bo Dockered lyfter är unika i ett internationellt perspektiv och där bör Sverige ha mycket högre ambitionsnivåer. Där finns sannolikt nämligen den unika möjligheten att inte bara bevara arter och mindre skogsområden, utan också bevara ekologiska landskap som är resilienta. Storslagen natur viktig för turism och rekreation, och de ekologiska processer som skapar de livsmiljöer som arterna behöver. All fjällnära naturskog måste få ett skydd. Här spelar statliga skogar en viktig roll.

Tydlig uppmaning till staten

En viktig punkt som Dockered inte tog upp i sin tänkvärda artikel är att, utöver ett bytespaket, måste alla statliga skogar med höga naturvärden och lämplig storlek skyddas formellt som biotopskydd, naturreservat eller nationalparker. Naturvårdsverket och landets länsstyrelser bör få i uppdrag att inventera och välja ut dessa skogar och det bör ske fort, innan dessa områden avverkas, eller fragmenteras och skadas genom avverkningar.

Staten har lovat att inte avverka skyddsvärd skog och därför bör det inte ses som en extrakostnad att visa allmänheten, EU och FN att man menar allvar med sina miljömål och internationella åtaganden.

En samlad miljörörelse och över 40 000 svenskar har skickat en tydlig uppmaning till staten hur vi tycker vår skog, det vill säga Sveaskogs skogar, bör förvaltas. Låt det gälla även övriga statliga skogsförvaltare.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Västerbottens Allmänningsförbund: Markbyten rätt väg för naturvård

Det är rätt väg att enskilda markägare med naturvärdesskogar får en chans att byta sådan skog mot statligt ägda brukningsbara skogar. Att låta staten och landsbygdens befolkning på så sätt växla ansvarsområden är det bästa för glesbygdens fortlevnad, skriver Anders Pettersson.

Nya nationalparker: "Varför är förslaget inte redan verklighet?"

Det är ett utmärkt förslag från Bo Dockered att omvandla ekoparkerna i södra Sverige till nationalparker. Snarlika förslag har väckts tidigare och frågan är varför arbetet inte är igång, skriver Per Jiborn, tidigare generalsekretare för Naturturismföretagen.

Bo Dockered: "Statens skogar kan lösa striden i skogen"

Det kommer signaler om att Sveaskog motarbetar januaripartiernas överenskommelse om ett nytt markbytesprogram. Men januariavtalet är kristallklart – bolaget ska avstå mark som staten kan använda i bytesaffärer med enskilda skogsägare, skriver Bo Dockered, tidigare styrelseordförande Sveaskog.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00