C: Vill helst ha samlat bud från skogsutredningen

DRÖJSMÅL. Centerpartiets Peter Helander har förståelse för att äganderättsutredningen kan behöva dra ut på tiden, bland annat på grund av att politiken ännu inte har lyckats dra igång artskyddsutredningen.

Efter många om och men ska den första delen av den politiska manglingen om hur artskyddet ska se ut framöver vara avslutad. Förhandlingarna om utredningsdirektiven till artskyddsförordningen är nämligen, enligt Centerpartiets Peter Helander mer eller mindre klara. Nu återstår endast formaliteter innan utredningen kan sjösättas.
– Det handlar om att utse utredare och formalisera det här bara, så ska det vara klart, säger han till Altinget.

Det blir dock inget beslut vid veckans regeringssammanträde i frågan, vilket gör att bland annat skogsutredningen fortsatt står utan inspel från politiken kring hur samspelet mellan de två utredningarna ska se ut.

– Vi hade gärna sett att artskyddet hade varit en del av äganderättsutredningen, men regeringspartierna ville absolut dela på frågorna. Att direktiven till en utredning är väl genomarbetade är viktigt för att en utredning ska leda till genomförbara åtgärder, säger Peter Helander.

Login

 • Rapportera

  Sverker Liden · Jägmästare

  Skogsutredningen är bara en partsinlaga från statsbyråkratin.

  Det är svårt att tillmäta den s k Skogsutredningen någon större betydelse än som en partsinlaga från statsbyråkratin. Konflikten om hur skyddet av skog skall utformas står mellan ett avreglerat och variationsrikt skogsbruk och ett industriskogsbruk reglerat av staten och skogsindustrin.
  I den s k Skogsutredningen för planekonomerna från statsbyråkratin, de statsfinansierade ideella organisationerna och skogsindustrin fram sin variant.
  Den består i en uppdelning av skogen i en areal för industriellt skogsbruk och en areal utan aktivt skogsbruk. Det ger ingen mångfald bara en kostsam lekstuga för staten som inte ens klarar att sköta de arealer som redan är avsatta. Även avsatta arealer måste skötas om de skall behålla sin mångfald på samma sätt som hagar måste betas om deras värde skall bestå.
  Vare sig statens nyckelbiotoper eller skogsindustrins certifierade arealer uppmuntrar till ett variationsrikt skogsbruk. Man bara försöker tvinga skogsägarna att avsätta arealer utan ide om vad det skall tjäna till.
  De politiska partierna bör se till att det tas ett omtag och att 1994 ärs skogspolitik utvecklas vidare utan den skadliga statliga styrningen och skogsindustrins industriskogsbruk.
  Gör en förutsättningslös utredning av innebörden av skydd av skog. Begreppet behöver inte alls innebära att skogsbruk inte kan bedrivas på arealerna.