C: Minska beroendet av import för att klara krig och kris

DEBATT. Vårt samhälle är i dag sårbart. Centerpartiet ser att de gröna näringarna och småskaliga lösningarna kommer bidra till ett mer motståndskraftigt Sverige, skriver Daniel Bäckström (C).

Daniel Bäckström (C)
Riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson


Småskaliga, närodlade och hållbara lösningar är en viktig väg framåt för ett samhälle som är mer motståndskraftigt vid händelse av kris och krig.

Det handlar om att skapa motståndskraft från grunden. Det handlar om en ökad inhemsk produktion av biodrivmedel, reservkraftslösningar och lokal produktion av el, fler producenter av vind- och solkraft samt bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och livsmedelsförsörjning.

Otillräckligt beslut

I en skrivelse som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nyligen lämnat in till regeringen ber man om politisk vägledning och politiska beslut inom flera områden. De är tydliga med att försvarsbeslutet från år 2015 inte kommer att vara tillräckligt.

Försvarsberedningens rapporter presenterar många av de lösningarna som behövs.

Beroende av import

Vårt samhälle är i dag sårbart. Vi är beroende av att kunna importera både naturresurser och viktiga förnödenheter som livsmedel, insatsvaror och drivmedel. Utan import från andra länder skulle Sverige inte klara sig vid händelse av krig eller kris.

Olika typer av hot

Vi ser oroligheter runt om i världen som också påverkar Sverige. Coronaviruset påverkar handelsflöden och världsekonomin, klimatförändringar skapar naturkatastrofer och krig och konflikter pågår i Europas närhet.

Sverige är i dag beroende av omvärlden för import av råolja, där en stor del av den globala råoljeproduktionen sker i oroliga och instabila områden i världen. Användningen av fossil energi är dessutom skadligt för klimatet, vilket gör att skälen är många och goda när det kommer till att minska användandet av importerad fossil energi till förmån för förnybara och närproducerade energikällor.

Vi måste göra allt vi kan för att skapa ett hållbart och motståndskraftigt samhälle, för olika typer av hot.

En biobaserad ekonomi

Småskalighet där vi bättre använder oss av våra egna gröna näringar är en del av lösningen. Vi förbättrar då vår nationella försörjningsförmåga.

En ökad inhemsk produktion av biodrivmedel innebär en ökad försörjningstrygghet vid händelse av krig eller kris, men utvecklar också företagandet och ger fler arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Det gynnar både innovation, teknikutveckling och svensk ekonomi. En biobaserad ekonomi med förnybara råvaror som tallolja från skogen ersätter de fossila råvarorna och minskar beroendet av smutsig utländsk olja och gas.

Beredskapslagra drivmedel

Centerpartiet har flera förslag inom förnybar energi som kan bidra till fler fossilfria maskiner inom lantbruket, vilket ökar exempelvis primärproduktionens motståndskraft eftersom beroendet av importerad olja och fossila drivmedel minskar.

Det finns även goda förutsättningar för att öka andelen etanol, biodrivmedel och andra förnybara bränslen i vissa militära fordon och att beredskapslagra dessa drivmedel.

Säkrare med småskalig elförsörjning 

Ett avbrott i elförsörjningen påverkar både individer och många samhällsviktiga verksamheter. Att skydda stamnätet fysiskt är både svårt och kostsamt. Därför kommer ökat fokus behöva läggas på oberoende reservkraftslösningar och på att skapa bättre förutsättningar för lokal produktion och distribution av el.

Fler lokala producenter av både vind- och solkraft minskar sårbarheten i elförsörjningen på lång sikt. Centerpartiet värnar vikten av småskalighet för att bland annat göra det lättare för människor att klara sin egen elförsörjning vid händelse av kris. Det kommer att vara enklare för en fiende att slå ut ett fåtal stora produktionsanläggningar än hundratusentals småskaliga.

Sverige behöver rusta

Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsförsörjning är också viktiga för totalförsvaret. För att öka Sveriges försörjningsförmåga bör vi öka andelen svenskproducerad mat. För att detta ska kunna ske krävs att svenskt jordbruk är konkurrenskraftigt med matproducenter i utlandet och får goda förutsättningar att bedriva jordbruk.

Sverige måste därför sätta mer press på EU för att andra länder ska närma sig de hårda miljö- och djurskyddskrav som svenska bönder följer. Att öka och bevara den odlingsbara marken är också viktigt ur ett beredskapsperspektiv och för att kunna ställa om produktion och verksamhet om det skulle behövas.

Centerpartiet ser att de gröna näringarna och småskaliga lösningarna kommer bidra till ett mer motståndskraftigt Sverige. Vi behöver stå bättre rustade för att klara både bättre och sämre tider framåt.

Forrige artikel Skogsstyrelsens replik: Ni blandar ihop begreppen Skogsstyrelsens replik: Ni blandar ihop begreppen Næste artikel "Oavsett vad Skogsstyrelsen och Sundqvist hävdar är situationen akut"
LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

ETS. Regeringens och myndigheternas lobbyförsök räckte inte till, statliga järnmalmsjätten LKAB åker på ännu en nitlott i kampen om fria utsläppsrätter.
"Men det påverkar fortsatt inte våra omställningsplaner" säger LKAB:s Stefan Savonen.