Betänkande: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 20, som uppgår till ca 12,6 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om bemyndigande att ta bort de utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2017 och 2018 som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU för de åren. Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag om bemyndigande att annullera de utsläpps­enheter som har förvärvats under Kyotoprotokollet genom Sveriges program för internationella klimatinsatser och som har genererats under protokollets andra åtagandeperiod och som har levererats t.o.m. 2017 och 2018. Slutligen tillstyrker utskottet regeringens

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login