Debatt: "Ännu ett omyndigförklarande av markägarna"

DEBATT. Att bygga en bostad på sin egen jordbruksmark har blivit olagligt. Detta är ännu ett bevis på att miljödomstolarna tar över såväl ägandet som brukandet från landets markägare, skriver Naturbrukarnas ordförande Rickard Axdorff.

Av: Rickard Axdorff
ordförande Naturbrukarna Sverige

Att bygga hus på sin egen jordbruksmark är inte längre lagligt. Detta efter två domar i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD.

Går det att bruka marken för någon typ av lantbruk menar domstolen att du är förpassad till att göra så. Återigen ett bevis på att miljödomstolarna tar över såväl ägandet som brukandet.

I praktiken ett byggförbud

Nej, det är inte ett skämt. Det handlar om Mark- och miljööverdomstolens dom nummer P4087-15 och P4848-16. Dessa båda leder i praktiken till ett generellt byggförbud utanför planlagt område.

I P4087-15 vill markägaren bygga ett hus på en liten areal i en gammal beteshage. Domen resonerar om att en eventuell framtida animalieproduktion skulle kunna förhindras på markägarens mark om markägaren själv byggde på marken. Utöver detta lägger domen vikt vid att kommunen pekat ut området som jordbruksmark samt att kommunen prioriterar bostadsbebyggelse på annan plats. Sannolikt en mark kommunen själva äger och ämnar profitera på.

I P4848-16 vill markägaren utnyttja sin sämsta jordbruksmark till några tomter. Detta i anslutning till tidigare bebyggelse. Hans jordbruksmark brukas inte längre men det saknar betydelse. Har marken en gång odlas är marken brukningsvärd enligt MÖD.

Brukningsvärd jordbruksmark

Centralt här är miljöbalkens begrepp ”brukningsvärd jordbruksmark”. I miljöbalken 3kap 4§ står det att:

"brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk"

Så fort det är brukningsvärd jordbruksmark, ett begrepp som efter domarna täcker upp i stort sett all mark nedanför trädgränsen, så förefaller det vara stopp för privat byggande på landsbygden. Innebörden av begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” har nu förändrats. Från rättsligt håll menar man att rättsläget har klarnat.

Oklart var lantbrukarna ska bo

Att exempelvis uppföra ett hus till sina barn, så att de kan bruka jordbruksmarken i framtiden, är inte ett väsentligt samhällsintresse och således olagligt. Alternativ som står till buds är att bygga om tomma svinstallar till bostadshus eller möjligen husvagnstrailers.

Grunden i lagen handlar om att säkra Svenssons dagliga bröd. Till att börja med har Svensson redan valt dagligt bröd från utlandet till varannan tallrik. Sen förutsätter faktiskt inhemsk matproduktion att människor kan bo på landet under förutsägbara förhållanden utan klåfingrighet från miljörättare.

Omyndigförklarande av näringen

Dessa båda domar är ytterligare ett omyndigförklarande av den näring som förvaltar och brukar vår jord. Vi som brukar mark brottas ständigt med tveksamma inskränkningar. De heter strandskydd, art- och habitatdirektiv, nyckelbiotoper, rödlistor, vägslitageavgift, jordskatt, vattendirektiv och nu har vi även begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” att brottas mot.

Samtidigt som lantbrukare känner sig förföljda i Sverige, medan de politiker som borde styra upp landet i bästa fall bara ser på, konstaterar vi att våra kollegor i andra länder uppskattas och behandlas som landsbygdens stöttepelare.

Vill bara vara ifred

Vi begär inte mycket, det räcker med att få vara ifred. Men samtidigt är insikten att vägen förefaller vara inslagen på ett förstatligande genom ett beroende av den ”goda statens godkännande” i såväl stort som smått.

Forrige artikel "Regeringens beslut ett erkännande av viltturismen" Næste artikel Debatt: Debatt: "Renodla viltförvaltningsdelegationerna"