18 maj 2022

Allmänna villkor för annonser (företagskunder)


Allmänt          

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla avtal som ingås mellan Altinget AB, org-nr 556980–5269 (”Altinget”) och dig som företagskund, offentlig organisation, myndighet eller liknande (”Kunden” eller ”du”) i samband med köp av annonsplats på en av Altingets hemsidor. Altingets kontaktuppgifter är följande:

 
Altinget AB     
Org-nr: 556980-5269              
Johannesgränd 1                  
111 30 Stockholm
E-post: adm@altinget.se

 

Altinget rekommenderar att du noggrant läser igenom Villkoren innan du ingår avtal om köp av annonsplats med Altinget i och med att Villkoren kommer att utgöra en del av avtalet mellan Kunden och Altinget. Köpet blir bindande när Altinget har skickat en orderbekräftelse på Kundens beställning av annonsplats.

 

Krav på Kunden och annonserna

Kunden ansvarar för att annonsen och all eventuell länkad information i annonsen är förenligt med vid var tid gällande lagstiftning, författning, av myndighet lämnad föreskrift, andra regler eller god sed inom annonsörens bransch och för aktuellt media. Kunden ansvarar därmed för att annonsen innehåller uppgifter såsom namn, firma och kontaktuppgifter till Kunden som möjliggör för läsaren av annonsen att identifiera annonsören som avsändare av densamma. Publicerade annonser får inte bryta mot gällande marknadsföringslagar, internationellt antagna standarder för reklam och marknadsföring (The ICC International Code of Advertising Practice) eller dataskyddslagarna. Kunden ansvarar för eventuell skada som Altinget åsamkas genom att annonsen inte uppfyller kraven enligt dessa Villkor.  

 

Altinget förbehåller sig rätten att avvisa annonser som inte är önskvärda med hänsyn till Altingets affärsintressen, allmänna intressen eller andra hänsyn. Altinget förbehåller sig även rätten att avvisa annonstillägg som innehåller annonser från tredjepartsannonsörer.                                 

 

Placering av cookies eller insamling av data om Altingets webbplatsbesökare är inte tillåten utan föregående överenskommelse med Altinget. Vid otillåten placering av cookies och/eller insamling av data kan ansvar placeras i enlighet med cookie-och dataskyddsförordningen. Trafiken övervakas på Kundens webbplatser och Altinget kontrollerar att ingen obehörig användning av cookies eller datainsamling sker.

 

Priser och orderbekräftelse 

Alla priser för köp av annonser är angivna i svenska kronor exklusive mervärdeskatt, som för närvarande uppgår till 25 procent. P­riserna justeras en gång om året, i augusti i enlighet med konsumentprisindex (KPI). Efter att Kunden har beställt annonsplats skickar Altinget en orderbekräftelse via e-post.

 

Betalning 

Efter att avtalet har ingåtts skickar Altinget en faktura till Kunden. Betalning ska ske inom 30 dagar från dagen för utfärdande av fakturan.

 

Ångerrätt 

Det finns ingen ångerrätt vid köp av annonser från Altinget.

 

Utebliven betalning 

Vid utebliven betalning har Altinget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för påminnelseavgifter liksom inkassokostnader i enlighet med svensk lag.

 

Altingets rätt att stoppa publicering av annons

Vid utebliven betalning eller om Kunden på annat sätt väsentligen bryter mot Villkoren har Altinget rätt att stoppa eller avbryta publiceringen av annonsen. 

 

Altinget ska utan onödigt dröjsmål underrätta Kunden om Altinget nyttjar sin rätt att stoppa publiceringen av Kundens annons då Altinget anser att annonsen inte är förenlig med vad som föreskrivs i dessa Villkor om annonsers innehåll. Om Kunden p.g.a. Altingets beslut om att stoppa publicering av annons inte kan utnyttja annonsplatsen är Kunden ändå skyldig att betala avtalad ersättning, förutsatt att Altinget haft skälig grund för beslutet att stoppa publicering av annonsen.


Överlåtelse 

Kunden får inte överlåta annonsrätten till annan utan föregående skriftligt godkännande från Altinget.

 

Immateriella rättigheter till annonsmaterialet

Kunden ansvarar för att erforderliga avtal för publicering av annons tecknats med upphovsmän, medverkande, övriga rättighetshavare, samt för alla ersättningar hänförliga till publiceringen av annons. Kunden garanterar således att Kunden har inhämtat samtliga rättigheter som krävs för att Altinget ska kunna publicera annonsen. Kunden eller tredje part innehar samtliga rättigheterna till det material som Kunden använder i annonserna. Läs mer här.


Ansvarsbegränsning och fel                     
Om Kunden till följd av fel i annonsen vill reklamera densamma ska sådan reklamation vara Altinget tillhanda senast 5 dagar efter publicering av annonsen. I annat fall förlorar Kunden sin rätt att göra gällande fel i tjänsten. Vid fel i annonsen som Kunden inte ansvarar har Kunden rätt till en nedsättning i priset för annonsen efter Altingets bedömning av budskapets försämring, dock högst med ett belopp motsvarande kostnaden för publiceringen. 

 

Altingets ansvar för fel i tjänsterna är dock begränsat till direkta skador och till ett belopp motsvarande vad Kunden har erlagt till Altinget för den felaktigt utförda tjänsten.

                      

Dataskydd och informationssäkerhet

Kunden är självständigt ansvarig för all behandling av personuppgifter i samband med annonseringen. Altinget kan även behandla personuppgifter om Kundens kontaktpersoner. Mer information om vår behandling och användning av personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy som kan nås via denna länk.


Cookies 
Altingets webbplatser använder cookies. Om du vill ha mer information om vår användning av cookies på våra webbplatser hänvisas du till vår cookiepolicy som kan tillgås via denna länk.  
 

Gällande lag och tvistlösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.