SD: Renodla EU till en handelsunion

DEBATT. Sverigedemokraterna arbetar för att EU ska bedriva en aggressivare handelspolitik och på sikt åter renodla EU till en handelsunion istället för en politisk sådan, skriver Tobias Andersson (SD).

Tobias Andersson (SD)
Handelspolitisk talesperson, kandidat till Europaparlamentet

 

Valet till Europaparlamentet står för dörren. Det är ett viktigt val med en möjlig förändring i maktbalansen i EU. Dessvärre riskerar många väljare att rösta utifrån falska antaganden som en konsekvens av den långlivade myten om att Sverigedemokraterna skulle vara ett protektionistiskt parti som vill ”stänga ute Sverige från omvärlden”.

Vårt svar är nej

Myten som sådan härstammar från en av våra motståndare driven vantolkning av vår principiella inställning till internationella samarbeten. Vi är av åsikten att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och att varje enskild skattekrona ska respekteras och nyttjas varsamt.

Med en sådan inställning faller det sig naturligt att kritisera dagens EU – ett överstatligt samarbete styrt av byråkrater som vi varken kan till- eller avsätta och som årligen förbrukar 40 miljarder svenska skattemedel utan tillräckliga resultat. En avgift som regeringen och dess stödpartier är beredda att öka med ytterligare 15 miljarder för att täcka hålet efter Storbritanniens utträde. Vårt svar? Självfallet nej.

Bristande insyn

Notera dock att detta är en kritik, och en önskan till förändring, som aldrig grundat sig i protektionism. Tvärtom är Sverigedemokraterna ett handelsvänligt parti som står bakom EU:s exklusiva rätt att stifta frihandelsavtal och som ser det mervärde som den inre marknaden genererar.

Att värna om frihandel samtidigt som vi kritiserar den utbredda korruptionen, den bristande insynen och det demokratiska underskottet inom dagens EU, gör oss inte per automatik bli protektionister – det är intellektuellt ohederligt att påstå.

Stärkt frihandel nödvändig

Till vissas förvåning arbetar Sverigedemokraterna för att EU ska bedriva en aggressivare handelspolitik och på sikt åter renodla EU till en handelsunion istället för en politisk sådan.

Fler bilaterala handelsavtal behöver tecknas och den inre marknaden måste effektiviseras, inte minst sett till digitalisering och tjänstesektorn. Samtidigt måste EU även jobba för en välbehövd reformation och uppdatering av WTO samt bekämpa icke-tariffära handelshinder.

För Sverige, som ett litet exportberoende land, är EU:s arbete med stärkt frihandel och en effektivare inre marknad en direkt nödvändighet för vår tillväxt och utveckling. Därutöver behöver den svenska regeringen i allt högre grad slå vakt om svenska intressen i förhandlingen av framtida handelsavtal.

Behovet stärks dessutom av det faktum att vi haft ett kraftigt underskott i handelsbalansen trots internationell högkonjunktur, rekordsvag krona och minusräntor.

Fokus på kärnuppgifter 

Vill du se ett EU som fokuserar på frihandel, den inre marknaden och andra kärnuppgifter men som låter respektive medlemsstat självständigt bestämma över pappamånader, minimilöner och pensionssystem? Då är Sverigedemokraterna det enda valet den 26:e maj.

Forrige artikel L: EU, ingrip när kvinnors rättigheter hotas L: EU, ingrip när kvinnors rättigheter hotas Næste artikel L: Få in Ukraina i den europeiska gemenskapen L: Få in Ukraina i den europeiska gemenskapen