Så här organiseras makten i parlamentet

ANSVARSFÖRDELNING: Europaparlamentet är inte bara 751 män och kvinnor som röstar lite här och var. Det finns en välorganiserad struktur för fördelningen av ansvar. Här kan du följa din röst ända från valurnan upp till Europaparlamentets talman.

Valet till Europaparlamentet
POLITISKT ANSVAR: Den högsta myndigheten i Europaparlamentet är väljarna. Vart femte år bestämmer EU:s nästan 400 000 väljare vilka som ska representera dem i EU:s beslutsprocess.

751 parlamentariker
POLITISKT ANSVAR: När rösterna har räknats sätter man ihop det nya Europaparlamentet. Sammansättningen avgörs efter en fördelning mellan de 28 medlemsländerna. Maximalt antal ledamöter ett land kan ha är 99, vilket bara Tyskland har. Minimumantalet är sex, vilket Malta, Cypern, Luxemburg, Slovenien och Estland har. Sverige har 20 parlamentsledamöter. Ungefär en gång i månaden träffas alla parlamentarikerna i Strasbourg för att godkänna eller avslå alla aktuella lagtexter. Det kallas ”plenum”.

Läs mer om parlamentarikerna

8 politiska grupper
POLITISKT ANSVAR: Men parlamentarikerna är inte invalda för att tillvarata sina respektive länders intressen. I så fall skulle Tyskland få klart mest inflytande. I stället följer parlamentarikerna sin politiska övertygelse, precis som folketingsledamöterna i k jobbar för sitt parti, snarare än för den kommun eller den valkrets de kommer ifrån. Efter att parlamentarikerna har blivit invalda fördelar de sig därför i politiska grupper. De politiska grupperna är de viktigaste enheterna i parlamentets arbete. De två största grupperna är den konservativa och den socialdemokratiska gruppen.

Läs mer om grupperna

22 utskott
POLITISKT ANSVAR: När det är klart vilka som ingår i vilken grupp börjar parlamentarikerna göra en arbetsfördelning. Det är ett stort pussel som ska läggas. I varje politisk grupp kommer man överens om vilka som ska arbeta med vilka frågor. Alla grupper utnämner personer som ska jobba med miljöfrågor – då representerar de sin respektive grupp i Miljöutskottet. Man gör likadant med de övriga 21 fasta utskotten. En parlamentariker kan sitta i mer än ett utskott, och de flesta är dessutom ställföreträdande i flera utskott.

Utskottens roll är att ta ställning till EU-kommissionens förslag på utskottens område, till exempel miljö. Det är här den tekniska och politiska debatten äger rum. Utskottsmedlemmarna kommer med ändringsförslag och röstar om vilka förändringar till EU-kommissionens förslag som ska vara med i den slutgiltiga texten. Varje förslag hanteras av en talesperson från ett av partierna.

Cirka en gång i månaden samlas alla parlamentarikerna i plenum för att godkänna eller förkasta texterna från utskotten.

Läs mer om utskotten

Utskottsordförandekonferensen
POLITISKT OCH ADMINISTRATIVT ANSVAR: Alla utskott har en ordförande som fungerar som ett slags ”ordstyrare”. Utskottsordföranden har en viss makt i kraft av sin roll som koordinator och som den som prioriterar bland frågorna. Ordförandena för alla 22 utskott träffas med jämna mellanrum på utskottsordförandekonferensen (mer känt som Conference of Committee Chairs, CCC). Här koordinerar man arbetet i utskotten. Det handlar särskilt om att dela upp kommissionens uppgifter mellan sig, då många lagförslag är relevanta i mer än ett utskott. Det kan vara förslag om begränsning av bekämpningsmedel, som är relevant för både Miljöutskottet, Industriutskottet och Jordbruksutskottet.

Läs mer om utskottsordförandekonferensen

44 delegationer
POLITISKT ANSVAR: Precis som i utskotten fördelas parlamentarikerna i tvärpolitiska "interparlamentariska delegationer". 44 olika delegationer hanterar Europaparlamentets relationer med andra parlament i världen. Det kan både vara enskilda länder som USA och Kina, EU-kandidatländer som Makedonien och Montenegro, eller så kan det vara andra tvärnationella samarbeten som med Nato eller ASEAN.

Läs mer om delegationerna

Delegationsordförandekonferensen
POLITISKT OCH ADMINISTRATIVT ANSVAR: Alla delegationer har en ordförande, som fungerar som administratör. Ordförandena är organiserade i en delegationsordförandekonferens (Conference of Delegation Chairs), som ansvarar för den övergripande koordinationen av delegationerna.

Läs mer om Delegationsordförandekonferensen

Talmanskonferensen 
POLITISKT OCH ADMINISTRATIVT ANSVAR: I toppen av pyramiden (eller i botten på tratten) samlas ordförandena för de åtta politiska grupperna. Såväl ansvars- som maktmässigt är den här gruppen den viktigaste i Europaparlamentet. Ledamöternas rösttyngd avgörs av storleken på den grupp de representerar. Talmanskonferensen kan ändra och skapa nya utskott och delegationer, och de bestämmer talar- och röstlistor till plenum. Talmanskonferensen kan dessutom dela ut arbetsuppgifter till såväl utskotts- som delegationsordförandekonferensen.  

Läs mer om Talmanskonferensen

Europaparlamentets talman
POLITISKT OCH ADMINISTRATIVT ANSVAR: Den sista personen i Europaparlamentets ansvarskedja är talmannen för hela parlamentet. Vederbörandes roll kan jämföras med folketingets talman, och rollen är av mer administrativ än politisk karaktär. Talmannen fungerar som mötesledare under plenum, han eller hon skriver under lagstiftningen och representerar Europaparlamentet gentemot de övriga EU-institutionerna och resten av världen i övrigt. Personen på posten sitter 2,5 år åt gången och delas traditionellt mellan de två största grupperna EPP och S&D, som sitter varannan gång.

Läs mer om parlamentets talman

Presidiet
ADMINISTRATIVT ANSVAR: Presidiet är parlamentets mäktigaste administrativa organ. Presidiet består av 14 vice talmän, som träder in som mötesledare om talmannen har förhinder. De har var sitt ansvarsområde. Därtill sitter 5 ”kvestorer” i presidiet, som företräder alla ledamöters intressen.

Presidiets uppgift är att sköta ramarna för ledamöterna, och se till så att parlamentets arbete fungerar så bra som möjligt. Det handlar om att organisera tolkning mellan språk, att administrera möteslokaler, men också om byggnadernas säkerhet, barnomsorg till ledamöternas barn och faciliteter som träningslokaler, post, medierum, parkering, konstutställningar, restauranger och barer i byggnaden.

Alla medlemmar i presidiet är folkvalda ledamöter i Europaparlamentet.

Läs mer om presidiet

Generalsekreterare
ADMINISTRATIVT ANSVAR: Det här är formellt den mäktigaste icke-folkvalda personen i parlamentet. Han eller hon (sedan 2009 har det varit tysken Klaus Welle) har ansvar för att generalsekretariatet ser till att presidiets beslut blir verklighet. Han assisterar dessutom Europaparlamentets talman i att förbereda möten med presidiet och talmanskonferensen m.m. 

Läs mer om generalsekreteraren (eng)

Sekretariatet
ADMINISTRATIVT ANSVAR: Det här är Europaparlamentets tjänstemannakår. Här förbereds möten, man lägger upp talar- och röstningslistor. Här sitter också experter som kan assistera parlamentets ledamöter med kunskap kring de olika lagstiftningsförslagen. Generalsekretariatet är indelat i 13 generaldirektorat med var sitt område. Dessa är sedan indelade i tre-sex direktorat beroende på generaldirektoratets storlek.

Läs mer om sekretariatet (eng)

Personal
ADMINISTRATIVT ANSVAR: Förutom Europaparlamentets tjänstemän i sekretariatet finns en stor mängd personal som är knuten till arbetet i parlamentet. Det handlar om säkerhetsvakter, städpersonal, chaufförer, it-folk, kockar, servitörer, arkitekter, hantverkare och många fler. Många av dem är anställda av privata företag som arbetar på kontrakt hos Europaparlamentet.

 

 

Forrige artikel Synen på GMO-odling splittrar S och MP Synen på GMO-odling splittrar S och MP Næste artikel De två fiskefrågorna som delar partierna De två fiskefrågorna som delar partierna
De fem stora frågorna efter EU-toppmötet

De fem stora frågorna efter EU-toppmötet

ÅTERHÄMTNING. Dammet har lagt sig efter statschefernas stora budgetmangling. Men nya strider väntar när det ska klargöras hur väl långtidsbudgeten och återhämtningsfonden går i linje med miljö- och klimatmålen.