Allmänna leverans- och avtalsvillkor


Allmänna leverans- och avtalsvillkor
Nedan presenteras de avtalsvillkor för dig som är kund hos Altinget ApS (nedan Altinget) och som du accepterar och godkänner vid tecknande av abonnemang/betalning av abonnemang. Altinget äger rätt att justera villkoren (ändringar blir gällande 30 dagar efter ändring. Villkorsändringar publiceras här. Det åligger abonnenten att ta del av ändringar och uppdaterade avtalsvillkor.

Betalning
Abonnemang på Altinget betalas i förskott för en period på tolv (12) månader och fortsätter tills det skriftligen sägs upp med en månads varsel innan betalningsperioden utlöper. Återbetalning av abonnemangsbetalningar medges  inte om/när abonnemanget sägs upp i förtid. Betalning ska ske senast på fakturan angiven betalningsdag. Faktura skickas via mail eller brev till den mail- eller postadress abonnenten angivit.

Ändringar av abonnemanget görs online med hjälp av den mailadress och det lösenord som hör till abonnemanget.

Tillsvidareabonnemang
Abonnemangsformen hos Altinget är ett tillsvidareabonnemang. Det innebär att tjänsten levereras tills dess att du säger upp den genom att meddela Altingets administration via telefon och/eller mail senast en (1) månad innan betalningsperiodens slut. Det vill säga, abonnemanget förlängs automatiskt med samma period om Altinget inte mottagit en uppsägning senast en månad innan dess upphörande. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Leverans av digitala tjänster
Altinget strävar efter att leverera nyhetsbreven utan störningar för samtliga portaler. Altinget kan dock inte lämna någon absolut leveransgaranti gällande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Detta innebär att Altinget frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador på abonnentens software som följd av att det som levererats följts av virus eller annan oönskad programvara. Ansvarsfriskrivningen gäller både direkta och indirekta förluster.

Om Altinget på grund av tekniska problem, inklusive eventuella tillfälliga problem hos externa webbhotell, inte kan leverera de avtalade 50 veckornas leveranser per år, förlängs abonnemangsperioden proportionellt. Vi ber dig därför att kontakta oss snarast vid eventuella störningar.

Återbetalning av förskottsbetalning görs inte om utgivningen av den till abonnemanget tillhörande produkten upphör.

Upphovsrätt
Det levererade materialet skyddas av svensk upphovsrättslag. Hel eller delvis kopiering, annan reproduktion eller återanvändning av materialet är endast tillåtet efter ett skriftligt avtal med Altinget. Det är vidare inte tillåtet att omfördela materialet elektroniskt via mail.

Hantering av personuppgifter
Altinget lämnar inte ut information om abonnenten till tredje part.

Uppsägning
Önskar du säga upp ditt abonnemang ska detta göras senast en månad innan abonnemangets upphörande. Uppsägning kan göras via via mail till adm@altinget.se. Notera att utebliven betalning inte godtas som uppsägning av abonnemang.

Villkorsändringar
Altinget förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsvillkoren utan att i förväg inhämta ditt godkännande. Det betyder att innehållet i Altingets abonnemang och tjänster kan ändras eller tas bort utan särskilt meddelande. Genom fortsatt användning av tjänsterna efter att ändringen trätt i kraft accepterar och godkänner du ändringen.