18 maj 2022

Allmänna villkor för prenumerationer (företagskunder)


Allmänt          

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla avtal som ingås mellan Altinget AB, org-nr 556980–5269 (”Altinget”) och dig som företagskund, offentlig organisation, myndighet eller liknande (”Kunden” eller ”du”) i samband med ditt köp av en prenumeration på Altinget.se. Altingets kontaktuppgifter är följande:  


Altinget AB     
Org. nr: 556980-5269             
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
E-post: adm@altinget.se

 

Altinget rekommenderar att du noggrant läser igenom Villkoren innan du ingår avtal om köp av prenumeration med Altinget i och med att Villkoren kommer att utgöra en del av avtalet mellan Kunden och Altinget. Köpet blir bindande när Altinget har skickat en orderbekräftelse på Kundens beställning av prenumerationen. 

 

Prenumeration på nischmedia via Altinget.se

Altinget är en politiskt oberoende nyhetsportal som bevakar politiken i Sverige och EU. Altinget förmedlar nyheter via webbplatsen Altinget.se och kunder kan via Altinget.se välja att prenumerera på olika nischmedia. 

 

När Kunden ingår ett avtal om prenumeration med Altinget för en eller flera av nischmedierna på Altinget.se upprättas en företagsprenumeration för Kunden som är kopplad till en eller flera namngivna användare. Antalet användare som ingår beror på vilken prenumeration Kunden har köpt. För att komma åt innehållet på Altinget.se måste varje användare upprätta sin egen personliga användarprofil. Användarna kan bytas ut under avtalstiden genom att kontakta Altinget på adm@altinget.se. Köp av prenumeration som IP-lösning omfattas av ytterligare avtalsreglering. När Kunden har beställt en prenumeration skickar Altinget en orderbekräftelse via e-post.


Om Kunden har ingått avtal om en provperiod på 14 dagar blir Kunden endast bunden efter provperiodens utgång om Kunden och Altinget ingår ett separat avtal om köp av prenumeration på Altinget.se.  

 


Priser, rabatter och orderbekräftelse 

Priset per nischat bevakningsområde är beroende av antalet användare som ingår i Kundens prenumeration och gäller, om inte annat skriftligen har överenskommits, under en period om 12 månader. De aktuella priserna per bevakningsområde kan ses här och gäller om inte annat skriftligen har angivits i Altingets orderbekräftelse av Kundens prenumeration.   

 

De angivna listpriserna justeras en gång om året, i augusti, i enlighet med konsumentprisindex (KPI). Alla priser är angivna i svenska kronor och exklusive moms, för närvarande sex procent.

 

Prenumerationen kan säljas med rabatt i samband med kampanjer eller enligt separata avtal. Rabatten gäller som en introduktionsrabatt och kommer därför upphöra att gälla eller fasas ut efter den första prenumerationsperioden, såvida inget annat skriftligen avtalats. 

 

Prenumerationsperiod och uppsägning   
Prenumerationen gäller från det datum då Altinget har bekräftat Kundens köp. Om inte annat skriftligen har avtalats är det en tillsvidareprenumeration som löper med 12 månader i taget. Kundens prenumeration förlängs sedan automatiskt för en ny period om 12 månader om den inte skriftligen har sagts upp senast 30 dagar före periodens utgång. Uppsägningar ska göras skriftligen till obs@altinget.se

 

Ångerrätt 

Det finns ingen ångerrätt vid köp av en prenumeration på Altinget.se.

 

Betalning 

Efter att avtal om prenumeration har ingåtts skickar Altinget en faktura till Kunden. Betalning ska ske inom 30 dagar från dagen för utfärdande av fakturan. Betalning görs i förskott för hela prenumerationsperioden. Ingen återbetalning sker av redan erlagd prenumerationsavgift.


Utebliven betalning 

Vid utebliven betalning har Altinget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för påminnelseavgifter liksom inkassokostnader i enlighet med svensk lag.

 

Avstängning från tjänsten 

Vid utebliven betalning eller om Kunden på annat sätt väsentligen bryter mot Villkoren har Altinget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, stänga av Kundens tillgång till Altinget.se och kräva ersättning för den skada som Altinget lidit med anledning av avtalsbrottet. 

 

Överlåtelse     
Prenumerationen kan endast överlåtas till annan kund med ett skriftligt medgivande från Altinget. 

 

Immateriella rättigheter 

Altinget eller tredje part har de immateriella rättigheterna till allt material som Kunden får tillgång till genom sin prenumeration på Altinget.se. Att du har skapat ett konto och använder dig av Altingets tjänster ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i tjänsten på annat sätt än inom ramen för normal användning av tjänsterna. Du får inte heller någon rätt att använda Altingets varumärken och kännetecken. En handling i strid med Altingets rättigheter utgör ett avtalsbrott som ger Altinget rätt att med omedelbar verkan säga upp prenumerationen och/eller kräva ersättning av Kunden. Läs mer här.

 

Ansvarsbegränsning 

Altinget gör sitt bästa för att hålla tjänsterna tillgängliga 24 timmar om dygnet, fria från virus och annat av destruktiv eller störande karaktär. Altinget ansvarar dock inte för att det innehåll som tillgängliggörs via tjänsterna är korrekt eller fullständigt och inte heller för eventuella fel eller avbrott i tjänsterna. 

 

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under Altingets kontroll. Altinget ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

 

Altingets ansvar för fel i tjänsterna är begränsat till direkta skador och ett belopp motsvarande vad Kunden erlagt till Altinget för tjänsterna under den senaste 12-månadersperioden vid tiden för skadans inträffande.         

 

Dataskydd och informationssäkerhet 

Kunden lämnar personuppgifter i relation till kontaktpersoner och användare. Altinget samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Mer information om vår behandling och användning av personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy som kan nås via denna länk.

 

Cookies 
Altingets webbplatser använder cookies. Om du vill ha mer information om vår användning av cookies på våra webbplatser hänvisas du till vår cookiepolicy som kan tillgås via denna länk.  
 

Ändringar i Villkoren

Altinget har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via e-post. Vid väsentliga förändringar i Villkoren eller i priserna för tjänsterna har Kunden rätt att avbryta prenumeration i förtid.

 

Gällande lag och tvistlösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.