"Samordna regelverken för energieffektivisering"

DEBATT. Fyra separata regelverk ställer i dag krav på att fastighetsägare ska låta utföra någon form av identifiering av energieffektiviseringsåtgärder. Fastighetsägarnas Rikard Silverfur och Näringslivets Regelnämnds August Liljeqvist kräver nu att de fyra regelverken samordnas och utvecklas.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige
August Liljeqvist, sakkunnig, Näringslivets regelnämnd

Tydliga, välfungerande och kostnadseffektiva regelverk för näringslivet är viktigt för att företagen ska kunna utvecklas, bli konkurrenskraftiga och därmed skapa tillväxt för samhället och samtidigt bidra till uppsatta klimatmål. Regelbördan och krånglet har ökat över tid och behovet av regelförbättring är stort, så även inom energieffektivisering för byggnader. Fyra separata regelverk ställer i dag krav på att fastighetsägare ska låta utföra någon form av identifiering av energieffektiviseringsåtgärder. Fastighetsägarna och Näringslivets Regelnämnd NNR kräver nu att de fyra regelverken samordnas och utvecklas.

Energieffektivisering av byggnader är ett viktigt och nödvändigt instrument för att nå uppsatta miljö- och klimatpolitiska mål. En förutsättning för att genomföra energieffektivisering av byggnader är att ägaren skaffar sig kunskap om byggnaden, dess energianvändning samt möjliga kostnadseffektiva
energieffektiviseringsåtgärder.

Stort resursslöseri pågår

Sverige och EU har, och ska ha, en hög ambition kring energieffektivisering. Över de senaste decennierna har det tillkommit regelverk som, utan samordning, var för sig ställer krav på att fastighetsägare ska låta genomföra olika varianter av identifiering av energieffektiviseringspotential. Olika regelverk som i princip behandlar samma sak leder till ett resursslöseri som riskerar de miljö- och klimatpolitiska målen. Att tillsynen av dessa krav utförs av fyra olika myndighetsfunktioner bidrar ytterligare till resursslöseriet.

Uppenbart att det krävs en översyn

Regelverken för Energideklaration, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), Miljöbalkens krav på energihushållning samt Energikartläggning i stora företag ställer alla var för sig krav på att fastighetsägare ska bekosta framtagande av förslag på energieffektiviseringsåtgärder för sina byggnader (se faktaruta). Såsom regelverken är utformade är samordning i det närmaste omöjlig då det ställs olika krav på vilka uppgifter som ska tas fram, vem som ska ta fram dem och hur ofta uppgifterna ska tas fram. De fyra regelverken ska därefter kontrolleras av Boverket, kommunens byggnadsnämnd, kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd respektive Energimyndigheten. I värsta fall leder det till att fyra snarlika uppgifter tas fram på fyra olika sätt vid fyra olika tidpunkter av fyra olika personer och tillsynen ske av fyra olika myndighetsfunktioner. Detta ska dessutom upprepas med regelbundna intervaller. Det är uppenbart att en regelöversyn är befogad.

Detta behöver göras

Vi föreslår följande konkreta förslag till åtgärder:

 • Inrikta OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) mot hälsoaspekter för att främja god
  inomhusmiljö och slopa energikartläggning då detta hanteras av Energideklaration.
 • Öka samordningen och tillåt återanvändning av uppgifter mellan Energideklarationer och
  Energikartläggning i stora företag.
 • Undvik dubbelreglering genom att införa undantag för byggnader i Miljöbalkens krav på
  energihushållning då detta hanteras av Energideklaration.
 • Utveckla systemet för energideklarationer för att undvika upprepning av det misslyckande
  Riksrevisionen påpekade 2009, att ungefär hälften av energideklarationerna inte innehöll
  några rekommendationer alls,


Med samordnade regelverk skapas förutsättningar för:

 • Bättre och mer realiserbara effektiviseringsförslag, vilket ökar förutsättningarna för att
  åtgärderna faktiskt genomförs.
 • Ökad resurseffektivitet då kostnader och resurser hos såväl fastighetsägare som
  tillsynsmyndigheter kan sparas in.
 • Ökade förutsättningar för att rätt energieffektiviseringskunskap hos experter tas till vara.


Regelbördan för företagen behöver minska. Tillsammans med andra näringslivsorganisationer har Fastighetsägarna via Näringslivets Regelnämnd NNR sammanställt 72 väl genomarbetade förslag till förbättringar inom olika regelområden. När det kommer till energieffektivisering behöver regeringen
snarast initiera en översyn och en samordning av ovan nämnda fyra regelverk. Översynen måste syfta till att undanröja överlappningar, skapa effektiva regelverk samt effektivisera tillsynen för största möjliga nytta.

Forrige artikel Debatt: Lärarbristen kräver lösningar – och det nu Debatt: Lärarbristen kräver lösningar – och det nu Næste artikel Livsmedelsföretagen: Snusexportförbudet är folkhälsopolitiskt fel Livsmedelsföretagen: Snusexportförbudet är folkhälsopolitiskt fel
Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

ANALYS. Höst är lika med nystart. Skolbarn får pennskrin och ryggsäckar, vuxna börjar skriva in möten och kick off-tillställningar i kalendrarna. Men, den här hösten riskerar vi att sparka igång pandemin samtidigt som vi försöker starta upp alla de verksamheter som får samhället att snurra.