M: Utred public services uppdrag och opartiskhet

DEBATT. Moderaterna vill se en ny public service-utredning. Det bör finnas tydligare former för granskning av det som sänds i public service, och sanktionerna vid överträdelser av reglerna om opartiskhet och saklighet bör ses över, skriver Lotta Finstorp (M).

Lotta Finstorp (M)
Kulturpolitisk talesperson, riksdagsledamot

 

Den 1 januari 2020 träder nästa sändningstillstånd för public service i kraft. Sändningstillståndet sträcker sig till och med år 2025. Redan nu bör arbetet med innehållet i nästa sändningstillstånd påbörjas.

Kan inte ersätta

Public service har en viktig roll att fylla även i framtiden. Den innersta kärnan handlar om att kunna nå hela befolkningen med information. Högkvalitativ public service är ett slags demokratisk infrastruktur som tillhandahåller information och diskussion till alla medborgare.

Kommersiella aktörer och andra plattformar kan komplettera, men inte ersätta, public service i detta avseende.

Problematiskt

I det sändningstillstånd som nu är uppe för beslut i riksdagen hade vi gärna sett ett antal justeringar. Ett exempel är att regeringen ska förhandspröva nya tjänster.

Det är principiellt problematiskt att politiska bevekelsegrunder kan komma att ligga till grund för en sådan prövning.

Behålla legitimiteten

Ett annat exempel är granskningsnämndens roll och uppdrag. Moderaterna anser att granskningsnämndens bör ha fler verktyg och sanktionsmöjligheter.

Vidare bör regelverket och granskningsnämndens uppdrag utvärderas och ses över för att säkerställa att public service lever upp till kraven på saklighet och opartiskhet. Det är viktigt för legitimiteten.

En ny utredning

Från och med år 2026 kommer ett nytt sändningstillstånd att gälla. Inför den perioden vill Moderaterna se en ny public service-utredning. I den utredningen behöver ett antal områden behandlas.

  • Uppdraget

Public services uppdrag bör bli smalare och vassare. Det är viktigt att säkerställa att public service i framtiden kan leverera en högkvalitativ och opartisk nyhets- och samhällsjournalistik till hela landet. 

Kultur och egenproduktion på svenska ingår rimligen också i kärnuppdraget samt andra angelägna samhällsområden där kommersiella medier inte kommer att verka.

Bredare produktioner, som underhållning och större sportevenemang, kan som regel levereras av kommersiella aktörer. Det kan dock finnas skäl att vissa sådana produktioner alltjämt levereras av public service.

  • Opartiskhet och saklighet

Public service har generellt ett högt förtroende hos allmänheten, men det har minskat över tid. Hur frågor om opartiskhet och saklighet hanteras av public service är avgörande för dess legitimitet och förtroende i framtiden.

Tydligare former för en medieetisk granskning av program som sänds i public service bör läggas fast, och sanktionerna vid överträdelser av reglerna om opartiskhet och saklighet bör ses över.

  • Finansiering

Utgångspunkten bör vara att kärnuppdraget även i framtiden ska finansieras av skattemedel. Totalt sett bör public service på sikt dock anslås avsevärt mindre skattemedel. Detta som en följd av ett mer renodlat uppdrag. Samtidigt är troligen vissa av kärnuppdragen i dag underfinansierade. Hur en framtida finansiering av public service ska utformas är en central reformfråga.

  • Styrning och uppföljning av den icke-publicistiska verksamheten

Programbolagens inriktning, hushållning med resurser, kvalitetsarbete och transparens är av allmänt intresse och bör, som i alla andra verksamheter som finansieras med skattemedel, följas noga och ska vara respektive styrelses ansvar.

Även riksdagen måste kunna utvärdera den icke-publicistiska verksamheten, inte minst genom sina egna institutioner som exempelvis Riksrevisionen. Det är en kritisk fråga hur hela denna ordning för styrning och uppföljning ska utformas framåt samtidigt som det publicistiska oberoendet värnas.

Inlett arbetet

Public service och hela medielandskapet är i förändring. Redan nu behöver vi börja fundera på hur det framtida uppdraget för public service ska se ut och vad det ska innehålla. Moderaterna har inlett sitt arbete.

Beslutskedja: Radio och tv i allmänhetens tjänst

20/12
2016
16/10
2017
24/1
2018
12/4
2018
29/5
2018
7/6
2018
19/6
2018
19/6
2018
19/10
2018
8/11
2018
14/11
2018
4/4
2019
25/4
2019
10/6
2019
19/6
2019
22/10
2019
24/10
2019
25/10
2019

Forrige artikel Lindhagen: Så skyddar vi utsatta från våldet Lindhagen: Så skyddar vi utsatta från våldet Næste artikel Sveriges arbetsterapeuter: Satsa på digital kompetens Sveriges arbetsterapeuter: Satsa på digital kompetens
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.