"Försvarsmakten måste förbereda sig på mer vindkraft"

DEBATT. Försvarsmaktens beslut om utökade restriktionsområden motverkar hela den förnybara energiomställningen, skriver Svensk vindenergis vd Charlotte Unger Larson som uppmanar Försvarsmakten att tänka om och börja sikta framåt.

Av: Charlotte Unger Larson
vd Svensk Vindenergi

Försvarsberedningen ser den förnybara omställningen som angelägen och positiv. Genom att säkerställa fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion kan vi öka Sveriges motståndskraft, uppfylla åtagandena i Parisavtalet och uppnå målen i Energiöverenskommelsen. Försvarsmaktens beslut om utökade restriktionsområden motverkar allt detta och bör återkallas.

Angelägen omställning till förnybar el

Det finns ett brett folkligt och politiskt stöd för att Sverige ska ställa om till förnybar elproduktion. Fem riksdagspartier står bakom Energiöverenskommelsen som innebär att Sverige ska ha ett 100
procent förnybart elsystem år 2040. Det klimatpolitiska ramverket har trätt i kraft och målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Omställningen har inletts och hela samhället kommer att påverkas, inte bara nätinfrastruktur och elproduktion. Även försvaret berörs. I Försvarsberedningens betänkande Motståndskraft från december 2017 betonades vikten av att arbetet med omställningen till förnybar el ger fördelar ur ett totalförsvarsperspektiv.

Försvarsberedningen ser den förnybara omställningen som angelägen och positiv. I en artikel i GP 2017-12- 20 säger Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow att regional och lokal elförsörjning måste stärkas för att Sverige ska fungera nödtorftigt, eftersom dagens centraliserade elsystem är sårbart för attacker.

Försvarsmakten går emot 

Bara veckorna innan Försvarsberedningens betänkande publicerades tog Försvarsmakten beslut om förnyad redovisning av riksintressen – helt på tvärs mot Försvarsberedningens inriktning.

Försvarsmaktens vindkraftsrestriktioner gällde tidigare cirka en tredjedel av landets yta och har sedan år 2010 varit ett av de största hindren för att nå Sveriges potential för vindkraft. Den förnyade redovisningen av riksintressen innebär att restriktionsområdena utökas, bland annat genom fem helt nya lågflygningsområden som täcker en yta på cirka 70 100 kvadratkilometer, 16 procent av Sveriges landyta. Restriktionsytorna är orimligt stora och saknar motstycke i Europa – de täcker nu sammanlagt nära hälften av Sveriges yta.

Nödvändig omställning

Utbyggnaden av den förnybara elproduktionen från sol, vind och vatten har gått snabbt de senaste åren men för att nå ett 100 procent förnybart elsystem måste den förnybara elproduktionen öka med minst 30 terawattimmar under perioden 2022-2040. Vindkraften kan antas stå för en stor del av ökningen. Vid utgången av år 2021 kommer det att finnas cirka 4 500 vindkraftverk i Sverige. För att Sverige ska nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem måste det under perioden 2022-2040 dels etableras cirka nya 3 000 vindkraftverk på nya platser, dels ersättas 15 terwattimmar produktion från vindkraftverk etablerade före år 2015. Det senare kräver inga nya platser, det sker i områden som redan tagits i anspråk för vindbruk.

Den förnybara omställningen är både nödvändig och önskvärd. Den leder dessutom till ökad motståndskraft. Försvarsmakten bör skyndsamt återkalla sitt beslut om förnyad redovisning av riksintressen för att sedan sikta framåt och förbereda sig på att verka i ett landskap med betydligt mer vindkraft än idag.

Forrige artikel Debatt: Gräv där ni står för att göra skolan bättre Debatt: Gräv där ni står för att göra skolan bättre Næste artikel Debatt:  Debatt: "Vi behöver mer än bara läkemedel"
  • Rapportera

    Göran Rönning · Skoglig debattör

    Chalotte Unger Larson LJUGER

    VD för Svensk Vindenergi Chalotte Unger Larson LJUGER. Hon påstår utan några som helst vetenskapliga kunskaper och belägg att " den förnybara omställningen är både nödvändig och önskvärd" Det är det inte alls det. Det är varken nödvändigt eller önskvärt att unika skyddsvärda skogsbiologiska världen som många gånger finns på de skogsbeklädda bergen som nu förstörs av omfattande vindkraftparker. med omfattande breda brutalt byggda skogsbilvägar förstöra unika skogsbiologiska världen. Vindkraftexploateringen i dessa skyddsvärda unika skogbiotoper för med sig irreversibla skador på skogens biologiska mångfalden och habitatförluster för de arter som är beroende av större opåverkade skogsbiotoper. Men det bryr sig inte branschföretaget Svensk Vindkraft om . Istället så försöker Unger Larson ge sken av att vindkraftexploatering sker därför att Sverige behöver bygga upp ett energisystem som är miljövänligt, naturvänligt och ekologiskt hållbart. Detta är REN LÖGN. Den krassa Sanningen är nämligen den att Vindkraft är en affärside, att tjäna pengar åt riskkapitalister vars enda intresse är att genom frikostiga skattesubventioner från oss skattebetalare gynna bl.a. utlänska vinstintressen. I flera fall exploateras skyddsvärda nyckelbiotoper för att vindkraftverken skall byggas just exakt där de gör stört skada för bl.a. av EU skyddade tjäderlekplatser. Se fakta www.tjaderobs.se.

    Och genom myglande politiska beslut faller dessa politiker till föga när dom utlovas byggdepeng samt andra allmosor för att säga ja till naturförstörande miljöfarlig verksamhet. Vindkraftexploatering är nämligen rent juridiskt en miljöfarlig verksamhet. Det svenska skogslandskapet förvandlas till industrilandskap som för alltid blir förstört och som ger oåterkalleligt skador på skogsekosystemet.