"Medvetenheten om könsnormer måste öka"

ETABLERING. Regeringen kräver att Arbetsförmedlingen ska prioritera att få utrikes födda kvinnor i sysselsättning. AF:s integrationschef Roy Melchert berättar om de viktigaste bitarna i arbetet framåt. 

Arbetsförmedlingens misslyckande med att få utrikes födda kvinnor i arbete har gjort att regeringen krävt en handlingsplan från myndigheten för det fortsatta arbetet framåt. I januari kom direktivet från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– De stora könsskillnaderna i deltagandet i arbetsmarknadspolitiska insatser och övergång till arbete efter etableringsuppdraget är inte acceptabla. Det är angeläget att andelen kvinnor som tar del av insatser och övergår till arbete ökar. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet, sa Johansson då.

Bland utrikes födda kvinnor är 56 procent sysselsatta jämfört med 66,6 procent av kvinnor födda i Sverige. I jämförelse har 63,2 procent av de utrikes födda männen sysselsättning, jämfört med 70,1 av inrikes födda män.

Login