Lärarförbundet: Krävs utskottsinitiativ för att lätta lärarnas arbetsbörda

DEBATT. Regeringen har tyvärr inte visat prov på att i tillräcklig grad lätta på kraven på lärarkåren under pandemin. Därför kräver Lärarförbundet nu att riksdagen agerar genom ett utskottsinitiativ, skriver Johanna Jaara Åstrand.

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande, Lärarförbundet


För lärare och rektorer har pandemin fört med sig en extrem arbetsbelastning under svåra arbetsförutsättningar. Lärares vardag präglades redan före pandemin av obalansen mellan uppdrag och förutsättningar. För få kollegor på grund av lärarbristen. För lite resurser på grund av besparingarna i de kommunala budgetarna. För mycket krav på dokumentation och sidouppgifter som tar tid och kraft från kärnan i läraruppdraget: barn och elevers lärande.

Genom pandemin har ytterligare börda lagts på toppen av en redan pressad situation. Lärare tvingas vikariera för sjuka kollegor, arbeta med när- och distansundervisning samtidigt, utföra städuppgifter när extra städpersonal inte tas in och organisera verksamheten efter Folkhälsomyndighetens inte alltid glasklara riktlinjer.

Säker arbetsmiljö – ny innebörd

Som fackförbund har vi behövt ge kravet på en säker arbetsmiljö en delvis ny innebörd till följd av smittrisken och vikten av kontinuerliga riskbedömningar har ökat enormt. Arbetsgivare och myndigheter måste göra mer för att glesa ut, säkra rutiner och skaffa kompletterande lokaler. Det är oerhört viktigt att huvudmännen, när så krävs, också använder sig av möjligheten att övergå till distansundervisning på landets högstadier, när regeringen nu gett den möjligheten.

Allt fokus på undervisning

Men arbetsbelastningen är fortsatt tung. Allt som ligger utanför och runt omkring undervisningen behöver pausas eller prioriteras bort. Det handlar till exempel om föräldramöten, utvecklingsprojekt och samarbeten med andra aktörer. Under pandemin måste allt fokus ligga på undervisningen och elevernas kunskapsutveckling.

Politikerna behöver inse att förväntningarna på vad skola och utbildning kan klara måste vara avsevärt lägre under de förhållanden som en pandemi för med sig.

Riksdagen måste agera

Regeringen har tyvärr inte i tillräcklig grad lättat på kraven på lärarkåren. Därför kräver Lärarförbundet att riksdagen nu agerar genom ett utskottsinitiativ. Utbildningsskottet behöver omgående ta initiativ till lättnader i lagstiftningen i följande frågor:

  • Slopad betygssättning i årskurs 6-8. Lärarförbundet har i en undersökning strax före jul frågat lärare om hur det har varit att sätta betyg under pandemin. Bland lärarna på högstadiet svarar 74 procent att det har varit svårt att få tillräckligt bra underlag för betygssättningen. Vår uppfattning är därför att det i de årskurser där betygen inte spelar roll för elevens fortsatta studier, det vill säga i årskurs 6-8, bör det vara möjligt att kunna avstå från att sätta betyg under pandemin – både för elevernas och lärarnas skull, men också för tilltron till betygssättningen.

  • Kravet på att genomföra utvecklingssamtal med alla vårdnadshavare bör också tas bort under pandemin. Lärare måste själva få bestämma hur kommunikationen med vårdnadshavare och elever ska genomföras och med vilken frekvens.

  • Även kravet i skollagen på att upprätta individuella utvecklingsplaner (IUP) bör tillfälligt tas bort.

  • Tydliggör också att lärare bara ska ansvara för en undervisningsform åt gången, alltså antingen när- eller distans/fjärrundervisning. Riksdagen behöver göra klart att två undervisningsformer aldrig ska äga rum parallellt.

"Gränsen är nådd"

Sveriges lärare är beredda att ta sitt ansvar, det har vi visat under en tuff vår och höst. Lärarkåren kan sannerligen vara stolt över sin arbetsinsats. Men stolt är en sak – nöjd en annan. För när arbetsförutsättningarna under lång tid är orimliga, så blir situationen till slut ohållbar. Den gränsen är nådd. Ett snabbt agerande från utbildningsutskottet skulle vara mycket värt för en tungt belastad lärarkår och avgörande för elevernas fortsatta kunskapsutveckling under pandemin.

Forrige artikel "För att tala politikernas språk – småföretagarnas lador är tomma" Næste artikel Debatt: Rättvis beskattning måste vara förståelig för alla Debatt: Rättvis beskattning måste vara förståelig för alla
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.