Debatt: Regeringens uppgörelse straffar de med sämst pension

DEBATT. Regeringen föreslår otillräckliga förslag kring garantipensionen och bostadstillägget. Dessutom kan Januariavtalets "modernisering" av arbetsmarknaden försämra arbetarnas villkor. Detta är att bestraffa dem som har det sämst, skriver partiledarna för Feministiskt initiativ.

Gita Nabavi
Partiledare Feministiskt initiativ 
Farida al-Abani
Partiledare Feministiskt initiativ 

 

Det talas ofta om att vi måste jobba längre för att försörja fler äldre som lever längre. Men allas förväntade livslängd ökar inte. I dagens Sverige sjunker den förväntade livslängden för kvinnor med kort utbildning enligt de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån.

Ojämlikt pensionssystem

Vi inom Feministiskt initiativ (Fi) har länge påtalat att levnadsvillkor påverkas av flera faktorer som klass, könsidentitet, födelseland, funktion och utbildningsbakgrund. Nu ser vi också hur bristen på åtgärder påverkar hur långt själva livet blir för vissa grupper.

Ändå görs inte tillräckligt för att minska detta livsgap eller för att anpassa vårt system efter rådande verklighet. Ett av de system som verkligen inte tar hänsyn till denna ojämlikhet i förväntad livslängd är pensionssystemet.

Lågutbildade lever kortare

Katalys beskrev det väl i sin rapport Pensionssveket från 2017. Kort beskrivet pekar det på att eftersom pensionssystemet inte tar hänsyn till att klyftor i utbildning och inkomst även påverkar medellivslängden, missgynnas arbetare på ett absurt sätt till förmån för högutbildade. De visar också hur det omfördelar pensionskapital från lågutbildade, deltidsarbetande och långtidssjukskrivna till andra. Positioner på arbetsmarknaden som ofta upptas av kvinnor och utrikesfödda.

Trots denna vetskap sker det i dag inga större förändringar för att korrigera denna orättvisa. Regeringen föreslår med pensionsgruppens stöd förvisso att öka garantipensionen och bostadstillägget. Men det är förslag som på inga sätt sluter gapen mellan människors livsvillkor.

För den som inte får ekonomin att gå ihop på ålderns höst, som vi vet riskerar att dö i förtid, förväntas den numera också arbeta för att få ekonomin att räcka. Det går inte att tolka regeringens fribelopp för arbetsinkomster i äldreförsörjningsstödet på 24 000 kronor på något annat sätt. Det är inget annat än en skam.

Trots denna vetskap om skillnader i livslängd föreslår den nya regeringen med stöd av C och L att arbetsrätten ska ”moderniseras” vilket i praktiken är en uppgörelse som riskerar att försämra villkoren för arbetare, särskilt dem med kortare utbildning, kvinnor och utrikesfödda.

Behövs mer än reformer

Trots denna vetskap är Pensionsmyndigheten åter ute och ska informera oss alla om att läsa våra orange kuvert och gå in på pensionsmyndighetens hemsida för att räkna ut vår pension. Ännu en gång är ett av de centrala budskapen från myndigheten densamma, ”Det viktigaste är att du jobbar så många år som du kan.”

Fi vill inte bara se reformer, vi vill se en annan arbetsmarknad och ett helt nytt pensionssystem där vi stödjer de som behöver det mest istället för att bestraffa och utnyttja de som har det sämst. 

Beslutskedja: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

26/9
2018
8/2
2019
1/3
2019
6/3
2019
8/3
2019
22/3
2019
29/3
2019
3/5
2019
28/5
2019
28/6
2019
8/10
2019
16/10
2019
7/2
2020

Tema: Höjd pensionsålder

Forrige artikel Debatt: Jobben är viktigare än fackens prestige Debatt: Jobben är viktigare än fackens prestige Næste artikel FUB: FUB: "Försäkringskassan ändrar kriterier för att snygga till siffrorna"