Arbetsgivare kritiska till krav vid upphandling

AVTAL. Både den statliga och privata arbetsgivarsidan motsätter sig förslaget att myndigheter ska kunna ställa krav om lön och andra villkor vid offentliga upphandlingar. Det är ett ingrepp i den svenska modellen där parterna avgör lönerna, anser Arbetsgivarverket och Svenskt Näringsliv.

Tidigare i höstas lade en utredning som regeringen tillsatt fram förslag på hur villkoren i  kollektivavtal ska kunna vägas in vid en offentlig upphandling. Syftet är att säkerställa att leverantörer som vinner ett anbud vid en upphandling ger sina arbetstagare skäliga villkor och att konkurrensen inte snedvrids genom undermåliga anställningsvillkor. Ett förslag är att myndigheterna vid upphandlingar i vissa branscher ska ställa villkor vad gäller lön, semester och arbetstid.

Men både Arbetsgivarverket och Svensk Näringsliv avstyrker planerna. Arbetsgivarverket anser bland annat att förslaget att en upphandlande myndighet ska kunna ställa krav på en viss lön strider mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Frågor om lön är en sak mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer, enligt Arbetsgivarverket. Och det är en uppfattning som Svenskt Näringsliv delar.

Enligt Arbetsgivarverket har utredningen gjort en alltför långtgående tolkning av det EU-direktiv som ligger till grund för upphandlingsreglerna. Utredningen anser att EU-direktiven innebär en skyldighet för upphandlande myndigheter att kräva vissa arbetsvillkor. Men det går stick i stäv med tidigare tolkningar av samma direktiv där man talar om en möjlighet att ställa sådana krav, menar Arbetsgivarverket. Därför är det tveksamt om förslaget är förenligt med EU-reglerna och frågan är om det överhuvudtaget finns rättsliga förutsättningar att genomföra det, enligt Arbetsgivarverket.

Login